Актуално от Община Трявна

Решение № 136 от 15.08.2017 г. относно: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милена Тодорова Пантелеева

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА,

ОБЛ. ГАБРОВО,  ГЛАСУВАНИ  НА ЗАСЕДАНИЕ,  НА 15.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 10

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА

Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане на Милена Тодорова Пантелеева.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 136

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет –Трявна

 

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява сума в размер на 600 /шестстотин/ лева еднократна финансова помощ, която да бъде изплатена на Милена Тодорова Пантелеева, във връзка с подадената от нея Молба с вх. № 3100-572/15.08.2017 г.

 

 

            Прието с 12 гласа „за“, 0 „против“,  0 „въздържал се“.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:         

 

/ СИЛВИЯ КРЪСТЕВА /21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

Архив

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало