Общински план за развитие

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2007 - 2013г.


Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г., формулира "Регионалното развитие" като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България. Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 – 2006г. При разработване на Общинския план за развитие основните насоки и приоритети са съобразени с приетата от Общински съвет -Трявна Стратегия за развитие на Община Трявна 2000– 2006 г / решение на ОбС №97 от 7.07.2000 г. /.

I. Анализ на икономическото и социално развитие на Община Трявна

Обща информация

Територията на община Трявна е 255 кв.км

Община Трявна включва два града Трявна и Плачковци /кметство/ и 104 малки села, чието население е под 100 жители.Територията на общината е разположена от Предбалкана до билото на Тревненския дял на Стара планина.В типично планинската част на територията й са разположени едва 12 села - останалите и двата града са в Предбалкана. През последните 50 години се наблюдава силно обезлюдяване на селата, някои от които вече нямат жители.По-голямата част от сградите и имотите се ползват като вилни или за епизодична селскостопанска дейност за самозадоволяване с плодове и зеленчуци.

А. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА

Качествени характеристики на общинската икономика

 1. Рентабилност на предприятията и производствата на територията на общината.

 2. - Общинската икономика е с ниска рентабилност. Характерно е ниското ниво на техниката с висока енергоемкост.

 3. Съвременност на техниката и технологиите:

 4. - С изключение на комуникациите и някои малки предприятия, техниката и технологиите са остарели / 1985 – 89 година/.

 5. Степен на концентрация и специализация на общинската икономика.

 6. А/ Концентрация :

  - 90% от трикотажното производство е съсредоточено в центъра на общината.

  - 90% от мебелното производство е разположено в периферията на общината.

  Б/ СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ОТРАСЛИТЕ :

  - машиностроене, металообработване, инструментално производство

  - 20% специално производство-военно; 30% - металообработване, 50% - производство на инструменти.

  - трикотаж – 90% производство на дамско, детско и мъжко облекло;

  - в отрасъла “Лети каменни изделия” 100% от продукцията е специализирана за износоустойчиви и химическоустойчиви тръби и др.;

  - селско стопанство – неспециализирано, слабо развито, с натурален характер и възможности за специално производство;

  - екологични продукти;

  - билкопроизводство и диворастящи плодове;

  - овощарство;

  - планинско животновъдство и преработка;

  - туризъм – преобладават летен , семеен , културен и спортен;

  /Възможна специализация на ловния, селския и ваканционен туризъм/.

  - строителство – нямаме специализация в строителството;

  - търговия – няма специализация;

  - комуникации – няма специализация;

  - горско стопанство – дърводобив и залесяване, възможност за ловен туризъм;

 7. Интензивност на местните икономически връзки и участие в международния икономически обмен.

 8. Недостатъчно развити местни икономически връзки. Експортно ориентирани са предприятията в отраслите:

  - Дървопреработване / преобладава експортът/;

  - Трикотаж;

  - Инструментално производство;

  - Машиностроене;

  - Някои продукти на селското стопанство;

  Импортно ориентирани са: търговия, аптеки, битови техники и др.

 9. Зависимост от местните и външни суровини:

 10. - Предприятията от отраслите машиностроене, металообработване, производство на инструменти, текстил и трикотаж са зависими от външни суровини.

 11. С изключение на туризъм, селско стопанство, местни занаяти всички отрасли са с висока степен на ресурсоемкост.

 12. Степен на риск от технологията на производството:

 13. - Висока - “Трема”;

  - Средна - фирми произвеждащи инструменти, металообработващи, дървообработващи и мебелно производство.

 14. Конкурентноспособност. Добра в :

 15. - мебелно производство;

  - трикотаж;

  - местни занаяти;

  - някои производства на инструменти, металообработване и машиностроене ;

 16. Заетост и качество на работната сила.

 17. - Работната сила е с добра квалификация – в традиционните отрасли, отличаваща се с дълъг стаж и добри познания.

  Липсват достатъчно и квалифицирани кадри за новите производства.

 18. Образователна структура - много добра. Образованост на заетите и безработните :

 19. - над 50% специални училища и висше образование

  - 30% - средни общообразователни

  - 10% - П Т У

  - 10% - основно образование

 20. Процент на държавно и частно участие :

 21. - Преобладават предприятията с държавно и частно участие, в полза на частното над 60%, 20% държавно участие, 15% частни, 5% общинско участие.

 22. Броят предприятия с чуждестранни инвестиции в община Трявна по отрасли към 31.12.2003г. е:

- в отрасъл металургия и производство на метални изделия, без машини – 2;

- в преработващата промишленост - 1;

- в други дейности - 1.

II. Заетост и качество на работната сила:

По данни на статистика към 29.02.2000г. в Община Трявна наетите лица по трудово правоотношение са 2694 в обществения сектор и 1609 в частния. В сравнение с 31.12.1999 год.наетите лица в обществения сектор са се увеличили с 225 души, като в същото време са намалели в частния сектор с 531 души. Наетите лица в обществения сектор са главно в машиностроенето,дървообработването, трикотажното производство, здравеопазване, просвета В частния сектор наетите лица са главно в дървообработването, производството на трикотаж, търговия, туризъм, животновъдство.

III. Общински приходи и разходи.

А. ПРИХОДИ

Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности се извършва от общината и е в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

От особено значение за спазването на тези изисквания и успешното развитие на местното самоуправление е финансовата самостоятелност.

С постановление на Министерския съвет под номер 612 от 12.09.2002 година е направена първата значима стъпка в диференциране на делегираните от държавата дейности и местните дейности.

Общинският бюджет е финансов план на една община за една година и представлява приходно-разходна сметка, която показва източниците за финансиране и техният размер, за какви цели се използват тези средства и до колко може да бъде регулиран техният обем. Местните финанси са парично изражение на една цяла организация от взаимоотношения.

Съобразно действащото законодателство юридическите и физически лица внасят определени данъци и такси, които формират приходната част на общинския бюджет за осъществяване на местни дейности.

Размерът на данъчните приходи се регламентира от централната власт –Народно събрание, Министерски съвет, а размера на таксите се определя с решение на общинския съвет.

Общинският съвет като орган на местното самоуправление постепенно придобива правомощия, водещи до увеличаване на собствените приходи на общината.

В същото време централизирането на основния обем приходи дава възможност на централната власт да преразпределя средствата от по-богатите към по-слабо развитите общини.

Съгласно член 6, ал.1 от Закона за общинските бюджети приходната част се формира на основата на собствени приходи и финансиране чрез държавния бюджет. Съотношението между собствените приходи и субсидиите от държавния бюджет намира израз в следната таблица:

Година Собствени приходи % Субсидия от РБ %
2003 1 104 999 23,84 3 529 110 76,16
2004 1 278 370 29,05 3 121 818 70,95

Структура на местните приходи към 01.01.2005 година

 1. Данъчни приходи:

 2. - данък върху недвижими имоти;

  - данък върху наследствата;

  - данък върху даренията;

  - данък при възмездно придобиване на имущество;

  - данък върху превозните средства.

 3. Местни такси:

 4. - за битови отпадъци;

  - за ползване на детски градини и детски ясли;

  - за ползване домашен социален патронаж;

  - за ползване открити площи, тротоари;

  - за ползване пазари, тържища;

  - за административни услуги;

  - за технически услуги;

  - туристическа такса;

  - други местни такси, определени със закон.

 5. Други неданъчни приходи:

 6. - глоби и имуществени санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от местната администрация;

  - лихви;

  - наеми;

  - приходи от продажба на общинска собственост.

  При формирането на приходната част на бюджета общинският съвет е упъл-номощен да определи постъпленията от:

  - местни данъци по видове, определени в Закона за местните данъци и такси;

  - стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество;

  - глоби и нарушения по наредбите, приети от него;

  - неуредените със закон услуги и права, оказвани или предоставени от общи-ната на физически и юридически лица.

  Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

  С приходите от данъци и такси се финансират всички дейности на територията на общината като образование, здравеопазване, социални дейности, административно обслужване, ремонт на водопроводната и улична мрежа, осветление на улици и площади, поддръжка на чистотата в населените места, екология, озеленяване, подпомагане развитието на спорта, както и предоставянето на друг вид публични услуги при наличие на решение на общинския съвет.

  Структура на приходите в общинския бюджет по видове:

  хил. лева

  Видове местни приходи Дял на всички приходи
  2003-отчет 2004-отчет 2005-отчет
  Данъци 209 503 263 781 185 360
  Такси 425 204 473 609 531 140
  Разпореждане с общинско имущество 134 826 421 727 300 000
  Неданъчни приходи 47 122 39 815 37 625
  Други неданъчни приходи 160 723 79 438 63 000
  Всичко 977 378 1 278 370 1 117 125

  Анализът на местните приходи показва, че е значителен делът на приходите от разпореждане с общинско имущество – продажба на Д М А и земя, което в бъдеще е рисков фактор поради ограничения ресурс на общинска собственост. Поради тази причина е необходимо вниманието на ръководството на общината да се съсредоточи върху ефикасен контрол и увеличаване събирането на местните данъци и такси посредством всички законови действия от страна на общината.

  Приходите от местни данъци и такси са с най-голям дял от приходите на общината, а таксата за битови отпадъци и поддържане територията на общината е приоритетна.

  Общинското ръководство и общинския съвет не могат да влияят със решенията си върху размера на данъчните приходи поради факта, че са определени със закон, но в същото време има възможност чрез общинските специалисти по местни данъци и такси да постигне значително изпълнение на данъчните приходи.

  Показателят “Доходност на глава от населението”, изчислен на база размер на собствените приходи, показва какъв е финансовият ресурс, набран от собствени приходи, осигуряващ нормалното функциониране на дейностите, които се ползват от цялото население, живеещо на територията на общината.

  Показатели Мярка 2003 г. 2004 г. 2005 г.
  Собствени приходи хил. лева 977 1 278 1 117
  Население бр. 14 733 14 488 16 631
  Доходност на глава от населението Лева 66,34 88,24 67,17

  Финансовото състояние на общината е повлияно от неработещата икономика, съобразно ресурсите, с които разполага.Колкото и малки да са възможностите в областта на икономиката, общината прилага политики за създаване на база за развитие на съществуващите дейности и привличане на нови инвеститори.

  Възможност за увеличаване приходната част са банковите кредити или временни кредити от съседни общини , които разполагат със свободен ресурс, въпреки че на настоящия етап са малко общините, които биха могли да си помогнат по този начин.

  Структурирането на местните приходи е многообразна дейност, зависеща от редица институции, които вземат участие в тяхната разработка и изпълнение.Естествено общината е най-заинтересована като представител на местното самоуправление и в същото време с малки възможности за въздействие на приходната част на общинския бюджет.Поради тези причини през последните години недостатъчните приходи в бюджета дадоха отражение върху неразплатените и просрочени задължения към доставчици и изпълнители на общински поръчки.

  Справка за просрочените плащания:

  Функции 2003 година 2004 година
  1.Образование 23622
  2.Здравеопазване 35087
  3.Култура 12164
  4.И З О 195864
  5.Други дейности 64853 39456

  Значителният обем просрочени задължения от 2003 година утежни процеса на изпълнение на общинския бюджет през 2004 година.

  В сравнение с предходни отчетни периоди просрочените разходи значително са намалели и възлизат на 39456 лева и техният размер не е фактор със сериозно отражение за финансовата 2005 година.

  Б. РАЗХОДИ

  През 2002 година беше приета концепция за финансовата децентрализация с разпределение на делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети и местни дейности.Децентрализацията е прехвърляне на права и отговорности за осъществяване на определени функции от централното правителство към регионални и местни власти.Началото на този процес е финансовата 2003 година.Първата крачка е разпределението на отговорностите по предоставяне на публични услуги между централната и местна власт, чрез условното разпределение в посочените две групи:делегирани от държавата дейности и местни дейности.

  Делегираните от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има равнопоставен достъп във всички части на страната/образование, здравеопазване, социално подпомагане/

  Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от потребностите на населението в съответствие с финансовите възможности на общината.Тези дейности са чистота, културни институции, спортни и туристически дейности, изграждане на инфраструктурни обекти.

  Трябва да се има предвид, че това деление е условно и се предоговаря всяка година между централната власт и Националното сдружение на общините в Република България.При разделянето на отговорностите има трети вид дейности – споделена отговорност, като за някои дейности средствата за работна заплата и осигурителни плащания са делегирани от държавата дейности, а разходите за издръжка-местни дейности.Такъв характер имат дейностите”Детски градини и детски ясли”, “Общинска администрация”, “Специализиран музей”.

  Чрез общинските бюджети в Република България се поемат отговорности за финансиране на образованието, културата, здравеопазването и по този начин се ангажира голяма част от разходите за финансовата година.

  Структура на разходите по функции

  Функции и дейности 2003 г. 2004 г. 2005 г. - план
  1. Общи държавни служби 677 907 784 644 768 921
  2. Отбрана и сигурност 24 131 34 634 35 906
  3. Образование 1 344 697 1 479 276 1 282 133
  4. Здравеопазване 974 021 43 874 95 426
  5. Социално осигуряване 181 569 142 713 43 825
  6. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 920 458 781 979 1 336 583
  7. Почивно дело, култура 289 024 452 497 427 281
  8. Икономически дейности 222 302 251 284 76 420
  Всичко: 4 634 109 3 970 901 4 066 495

  От таблицата се вижда, че относително постоянни са разходите за образование, култура и общи държавни служби в общинския бюджет.Промяна има във финансирането на здравеопазването / болнична помощ чрез МБАЛ/ което от началото на 2004 година се финансира директно от Министерството на здравеопазването.По този начин се променя структурата на разходите по функции, отпада ангажимента на общините за изпълнение на тази дейност.

  Освен по функции от значение за бюджета на общината са разходите по видове – текущи и инвестиционни. От особено значение са средствата, заделени за инвестиции. Това са еднократни разходи, които се извършват с цел повишаване качеството и ефективността на предоставената услуга с дългосрочен ефект.Гражданите могат да оказват въздействие за насочване на инвестиционните разходи в желаната от тях насока чрез предложения до общинската администрация и чрез общинските съветници, като по този начин се инвестира в обекти с най-голяма обществена значимост.

  Рационализиравето на разходите с цел пренасочване на общински средства за реализация на приоритети на общината ще се реши с продължаване действията по промяна на нормативните документи и уредби и с все по-голямо участие на общността с предложения по приемане и изпълнение на местните финанси.

  IV. ТУРИЗЪМ

  Община Трявна е разположена в Северните склонове на Средна Стара планина. Най-ниската точка е на 380 м надм. Височина, а най-високата е връх Бедек- 1489 м в югозападната част на общината. През територията и преминават реките Тревненска и Беличенска, а границите и се очертават от общините Дряново и Габрово на север и запад, на изток граничи с Търновски регион, а на юг билото на Стара планина я дели от Старозагорски регион.

  В Тревненския край се намират следи от материалната култура на различни племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Вероятно Трявна е възникнала като проходно селище, служещо за връзка между Мизия и Тракия по важните пътища на Яйканлийския/Дъбовския/, Тревненския/Мъглижкия/, Енинския и Крънския проходи.

  Първите сигурни данни за съществуването на Трявна обаче, се откриват в турските данъчни регистри и като година на създаване на Трявна е упомената 1565г. През 18-19 век Трявна се оформя като стопански и културен център на района. С усет към красотата, вярност към многовековните традиции и любов към българското, тревненските майстори се изявяват най-вече в областта на строителството, резбарството и зографството, които овладяват до такова съвършенство, че ги превръщат в изкуство.

  Така се заражда, развива и разцъфтява най-старата възрожденска художествена школа по българските земи – Тревненската. Най-значими, запазени стари архитектурни паметници са: кулата с часовника и старинния мост /1814-1845г./ - единствения запазен в страната възрожденски площад; Даскаловата къща; Славейковото школо и други общо 141 паметници на културата,по-голямата част от които включени в миналото в 100-те национални туристически обекти, а 6 от тях са с национално значение.

  За опазване на това неоценимо наследство с решение 146/1979г. на МС старинната част на града и архитектурно-историческия ансамбъл пл.А.Кънчев са обявени за архитектурен и исторически резерват. Това богатство се увеличава непрекъснато с дарения от произведения на изкуството от прочути съвременни майстори-художници, скулптори, резбари, както от самите тях, така и от притежатели на богати колекции.

  Още от преди началото на 20-те години Трявна е предпочитан за отдих курорт, а от 1963г.гр.Трявна и гр.Плачковци са обявени за планински курорти.

  Умерено-континенталният характер на климата в Тревненската община е добре изразен. Той се формира под непосредственото въздействие на Стара планина.Особено значимо е както наличието на иглолистни и широколистни гори непосредствено до градовете, така и чистия планински въздух. Умереният климат – малки денонощни и годишни температурни амплитуди, отсъствието на промишлени замърсители са ценени и досега от български и чуждестранни туристи.Неоценено богаство са многобройните видове билки и редки защитени растителни видове.

  Релефът и климатичните особености на региона са причина гр.Трявна да бъде избран от Н.В.цар Борис III и царица Йоана за построяването на климатичен детски санаториум за белодробни заболявания, открит 1944г. Тук е построено и първото в страната ни SOS – детско селище през 1993г.

  1. Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за развитието на различни видове туризъм:

  2. - Културен/младежки,фестивален,специализиран/;

   - Познавателен/ученически,младежки/;

   - Рекреативен /зимен и летен/;

   - Планински/спортен и хоби/;

   - Лечебен/зимен и летен/;

   - Семеен;

   - Селски;

   - Екологичен;

   - Ловен.

  3. Създадени организационни структури:

  4. - Туристическо дружество “Планинец”;

   - Туристическо сдружение”Трявна-Тур” и туристическо информационно бюро – като резултат от работата на българо-швейцарски туристически проект,осъществен между община Трявна и оторизираната от швейцарското правителство фондация”Интер-Асист”;

   - Туристическо дружество “Балкан”.

   В различно време в градовете Трявна е Плачковци е строена материалната база за посрещане и обслужване на туристическия поток. Ежегодно общината се посещава от около …… почиващи, над 30000 туристи и екскурзианти. Наличният леглови фонд в хотелите и почивните станции наброява повече от 500 бр. места, а заедно с леглата в самостоятелните стаи и къщите този брой надхвърля 800, но понастоящем се ползва едва 20-25% от него.

  5. Основни туристически услуги:

  6. А. КОМПЛЕКСИ И ХОТЕЛИ

   Понастоящем работят: 3 хотелски комплекса - “Сезони”, “Трявна”, “Ралица”; три семейни хотела - “Зограф”, “Балюва къща” и “Фамилия”; едно туристическо селище – “Бръшлян”; една почивна станция - “Панорама”; девет къщи и 50 самостоятелни стаи.

   Комплексите “Сезони”, “Трявна”и “Ралица” предлагат уютна атмосфера, съвременни удобства и първокласно обслужване. Предоставят възможност за настаняване както на обиколни групи, така и на почиващи туристи. Предлагат отлични условия за почивка, конференции и делови срещи през четирите сезона на годината . Хотелите “Сезони” и “Ралица” имат и открити басейни.

   Трите семейни хотела предлагат освен нощувка на своите гости,така и комплексно обслужване, като предлагат пакети за почивка, тъй като едният разполата с кафе-аперитив и механа,към другия има ресторант, а третият е с малък кафе-бар. Осигуряват чрез туроператори пътуване до забележителни обекти в околността.Заетостта и при тях е около 30%.

   Хотел “Зограф” предлага и допълнителни услуги: сервиране по стаите; безплатно пране; грижи за децата; масаж по стаите; разходки до близки местности и забележителности; любителско обучение по дърворезба и иконопис.

   Б. САМОСТОЯТЕЛНИСТАИ

   Категоризираните самостоятелни стаи в жилища са 50. Много граждани предлагат стаи без да са категоризирани, като по този начин подбиват цените на законните обекти, но е много трудно е да се обхванат всички от страна на общината. Целта е узаконяването на всички.

   В. КЪЩИ

   Съчитание на възрожденска архитектура,съвременни удобства и гостоприемство в най-красивите кътчена на България – Тревненския балкан.

   Досега в общината има категоризирани 9 къщи..Има още много, стопаните на които вече ги пригаждат за развитие на селския туризъм, както е в цял свят.

   Г. ХИЖИ

   В планината има 3 действащи хижи, които също се нуждаят от реконструкция.

   Д. МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ

   Освен ресторантите в комплексите ”Сезони”, “Трявна” и “Ралица” в общината има още 15 ресторанта, 38 питейни заведения, 13 кафе-сладкарници, 4 броя заведения за бързо хранете и 4 бр. барове с над 2100 места.

   Е. АТРАКЦИОННИ ЗАВЕДЕНИЯ

   В общината липсват заведения за задоволяване нуждите на туристи с добри финансови възможности.

   Двете дискотеки в Трявна са напълно достатъчни като количество за задоволяване нуждите от такива в общината. Но хигиената, качеството на музикалната програма и сигурността на посещаващите ги е на много ниско ниво, а това са определящи фактори за предлагане на добра туристическа услуга.

  7. Допълнителни туристически услуги:

  8. А. МУЗЕИ

   Многобройните музейни експозиции в града са много добре уредени. Те са и най-ярката туристическа атракция, която се предлага на туристите посетили общината. В тях има осезателна необходимост от екскурзоводи-владеещи чужди езици за директно общуване с чуждестранните туристи.

   Б. ВЕЛОСИПЕДНИ И ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ

   Разработен и действащ е туристически продукт ”С велосипед и раница по пътя на слънцето” включващ един регионален велосипеден маршрут, обхващащ общините:Трявна, Габрово, Априлци, Троян и Тетевен и един локален в общината.

   Разработен е проект “Туристическа маркировка и сигнализация на пешеходните маршрути в региона на Средна Стара планина и информационното им осигуряване” от общините в асоциация ”Стара планина”, младежки културно-информационен център Габрово и националната организация на скаутите в България. Този проект е предложен за финансиране от програма “Фар”.

   В. ВОДНИ БАЗИ

   Община Трявна разполага с красиво езеро, два открити плувни басейна и един закрит. Басейнът в Трявна е основно ремонтиран и предлага отлични условия за отдих и плуване. В ремонт е басейна в гр.Плачковци.Тревненското езеро е отлично място за предлагане на богато разнообразие от туристически услуги. Закритият басейн не работи.

   ДРУГИ

   Изключително интересна атракция представляват ателиетата на дърворезбарите, иконописците и занаятчиите в Школото и по старинната улица “П.Р.Славейков”.

   В общината към настоящия момент преобладаващо са развити семейният и ученическият туризъм. Семейният във връзка с климатичните особености, местоположението, тишината и спокойствието на планинските градове Трявна и Плачковци и ученическият – с познавателна цел – във връзка с богатото културно-историческо минало и наследство на региона.

   Отскоро започна практическата работа за развитието на спортния туризъм.

   С решение от 11.01.2000г.на ИК на БФС гр.Трявна е определен за национален център на детско-юношеския футбол. Създадената Детско-юношеска футболна школа “Валекс” има 150 деца /от 9 до 18 г./. Общината отдаде за 10 години част от спортен комплекс “А.Кънчев” на ЕТ”Валекс”. Извършено е цялостно обновяване на футболните игрища, хотелската база, съблекалните, в резултат на което те ще се използват целогодишно. Развитието на тази база предполага изграждане на представителен мъжки отбор и интерес от страна на професионални футболни отбори, които да провеждат тренировъчни лагери, да участват в организирани национални и международни турнири.

   Моделът за развитие на спортния туризъм прилаган от Детско-юношеска спортна школа “Валекс” би могъл да обхване и другите любителски представени спортове в общината: баскетбол, тенис на корт, борба и плуване.

   Състоянието на легловата база и предлаганите условия, както и липсата на широк спектър атракции и възможности за спортуване, понастоящем не предполагат развитието на туризма – поради ограничения по обем пакет туристически услуги.

   Туристическата индустрия до този момент не е напълно развита. През изминалите 37 години от обявяването на гр.Трявна и гр.Плачковци за планински курорти в общината са изграждани и прилагани различни концепции за развитието и превръщането й в промишлен център.Досега не е изградена и предложена единна концепция за развитието на туризма като отрасъл, въпреки че естествените и архитектурно-исторически условия предполагат това.

  V. СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

  През периода януари – декември 2004г. на територията на общинаТрявна са регистрирани общо 122 престъпления, от които са разкрити 77%. Обстановката по линия на тежките престъпления е спокойна. Няма регистрирани убийства, изнасилвания и инциденти, при които са били нанесени тежки телесни повреди. Не са допуснати случаи на грубо нарушаване на обществения ред. Няма извършени престъпления, свързани с наркотици. През периода на територията на община Трявна са регистрирани 52 пътнотранспортни произшествия.

  SWOT – анализ на икономическата ситуация в Община Трявна.

  Силни страни :
  • Развита лека промишленост;

  • Екологично чист регион;

  • Наличие на изградени мощности в промишления сектор;

  • Наличие на малък и среден бизнес;

  • Добре развит банков и застрахователен сектор;

  • Добра база за развитие на културен, рекреативен, хоби туризъм;

  • Наличие на обществен ред и сигурност.

  Слаби страни:
  • Недостиг на квалифицирани трудови ресурси;

  • Все още високо ниво на безработица;

  • Износена и морално остаряла инфраструктура;

  • Липса на големи инвестиции в промишлеността;

  • Намалено производство в промишления сектор;

  • Неутвърдени дестинации и маршрути;

  • Липса на атракции;

  • Дефицит на обща и туристическа инфраструктура;

  • Недостатъчно използвани възможности за представяне на общината – туризъм, икономика.

  Възможности:
  • Откриване на икономически ниши при завършване на пътя Трявна – Мъглиж и Ски-пистата

  • Разширяване обхвата на малък и среден бизнес на базата на нова техника и технологии;

  • Използване наличните доадености за привличане на нови инвеститори;

  • Проучване нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри и изграждане на необходимите форми на обучение със активното съдействие на бизнеса.

  • Развитие на туризъм при повишаване на аткрактивността на съпътстващите туристически услуги.

  Заплахи:
  • Намаляващо и застаряващо население;

  • Влошаване качеството на техническата инфраструктура;

  • Управление на културните и туристически обекти, несъответстващо на пазарните нужди;

  Приоритет 1

  Подобряване на инфраструктура

  Цел:

  Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата инфраструктура.

  Приоритет 2

  Подкрепа на малкия и среден бизнес чрез икономически стимули

  Цели:

  1. Подпомагане на развитието на малкия и среден бизнес чрез подобряване на бизнес климата.

  2. Подготовка на местната икономика за присъединяване към Европейски съюз

  Приоритети 3

  Прозрачно и достъпно управление

  Информирано и активно гражданско общество

  Изграждане на административен капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове

  Приоритети 4

  Увеличаване на общинските приходи и подобряване на финансовото управление и контрол.

  Цели :

  1. Ускоряване на сделките за продажби на общински имоти по ЗОС и приватизация с цел постъпления от финансови средства за изпълнение на приоритети на общината.

  2. Продажба на терени за нуждите на малкия и среден бизнес с цел увеличаване на бюджетните приходи.

  3. Контрол по събираемостта на дължимите неданъчни приходи.

  4. Прозрачност и публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет и отчета за неговото изпълнение.

  5. Взаимодействие с данъчна администрация и съдия-изпълнители за подобряване на събираемостта на публичните и частните общински вземания.

  6. Актуализиране на системите за финансово управление и контрол за подобряване на отговорността при финансово управление на общината.

  7. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.


  АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

  Население

  Според текущата демографска статистика населението на община Трявна към 05.02.2005 год. е 14139 души. В градовете живеят 13369 души, или 94.5 % от общото население на общината.Останалите 777 души са в селата и колибите. Мъжете в общината са 6862, а жените 7 272.

  През последните 5 години населението намалява с 1085 души или с 7.7% спрямо 2000 год. Най-силно влияние за намаление на населението оказват промените в естественото движение.Немалко влияние за намаление на населението оказва и отрицателния естествен прираст, като резултат от ниска раждаемост и висока смъртност.Раждаемостта през 2004 е 4.40 %, а смъртността е 14.84 %.Налице и механичен отлив, както от градовете, така и от селата. В 27 махали в момента живеят по един, двама или трима души, а в 23 живеят от 4 до 7 души.

  Трудовите ресурси се обуславят от броя на населението и неговото механично движение. Най-голям дял за формиране на трудовите ресурси се пада на населението в трудоспособна възраст - мъже от 18 до 59 години и жени от 18 до 54 години включително.

  В община Трявна трудоспособното население към февруари 2005 година е 8169 души, т.е. е намаляло с 160 спрямо 2000 година. Основната част от населението в трудоспособна възраст / 7760 или 95 % / се намира в градовете. Значителна под средното равнище за общината е частта от населението в трудоспособна възраст в селата, което е 409 души.

  От всичко това се налага изводът, че при запазване на сегашните тенденции в движението на числеността на населението в община Трявна в средносрочен план можем да очакваме :

  - намаление на общата численост на населението в община Трявна;

  - влошаване на възрастовия състав на населението със засилваща се тенденция към застаряване;

  - намаляване броя на населението в трудоспособна възраст,като последица от намаляване числеността в групата под трудоспособна възраст и увеличаване броя на хората в групата надтрудоспособна възраст.

  Характеристика на благосъстоянието на населението

  2.1. Доходи

  По данни на статистика доходите на населението в областта за 2003г. средно на лице са 167.85лв. За м.декември 2003 г. средната рабтна заплата е била съответно 172 лв. в обществения и 143 лв. в частния сектор. Най-голям дял във формирането на доходите на населението има работната заплата – 42.74%, пенсии-20,65 %.Делът на домашното стопанство е 18% , други приходи- 6.87%, от собственост- 0.79%, други социални помощи/ без семейните добавки за деца/ - 1.32%, от предприемачество- 0.70%, от продажба на имущество- 0.66% и приходи от спестявания- 2.23%.

  2.2. Разходи

  Най-голям дял в разходите на домакинствата заемат разходите за храна – 34.12 %,ел.енергия - 9.18%, здравеопазване - 7.75%, транспорт и съобщения - 7.04 %, образование – 5.52 % и др. разходи.

  2.3.Безработица

  В община Трявна равнището на безработица към 02.01.2005 год. е 11.1%, а към същия период на предходната година е била 14% - т.е. тя е намаляла с 2.9% спрямо 2004г. Към 02.01.2005г. общият брой на регистрираните безработни е 824, което е с149 души по-малко отколкото през 2004 год.Общият брой на регистрираните безработни през 2005 година е 824, докато за 2004 година същите са били 952. За отчетния период спрямо предходния са се намалили с 128. Най-голям е броят на безработните според поредността на регистрация на регистрираните за първи път- 467 души - със 72 души по-малко от предходния период.

  По пол преобладават жените 52.12 %, като за предходната година тенденцията е обратна.

  Основното и характерното за регистрираните лица по възрастови групи е, че делът на групата над 45 г. е най-голям- 41.50%. През отчетния период от класификацията по професионални групи, водещи са безработните без специалност - 167 души - 20.27 % от общо регистрираните. В тази група попада най-ниско квалифицираната работна ръка, откъдето се явява и най-високата безработица. По образователен ценз основна група е тази със средно-специално и професионално образование, нейния дял в края на 2005 г. е 34,9 % от общо регистрираните.

  През 2004 бюрото по труда е провело 157 срещи с работодателите, в резултат на което са обявени 400 работни места. Към тях са насочени с посредничеството на бюрото по труда 400 души.

  По утвърдени заявки за 2004 г. в общината са разкрити 131, за 2005 г. 101 работни места по Националната програма за временна заетост. В курсове за преквалификация са включени 55 души от тях 45 по КБ –озеленители, бармани, готвачи. През 1999 год. Бюрото по труда е сключило 4 договора с безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност.

  Здравен статус и здравен риск

  От 01.01.2000г. здравното обслужване на населението в община Трявна се осъществява от МБАЛ ”Д- р Теодоси Витанов” ЕООД, Медицински център – I Трявна ЕООД /в ликвидация от есента на 2004 г./ и Медицински център ”Д- р Теодоси Витанов” ЕООД.

  Многопрофилната болница за активно лечение осъществява стационарно лечение на свръхостри, остри и хронични заболявания от областта на вътрешната медицина, обща хирургия, АГО и педиатрия, образна диагностика, клинико-лабораторни и функционални изследвания, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. Мед. центрове оказват доболнична, хирургична, акушерогинекологична, педиатрична, неврологична, УНГ, офталмологична и терапевтична помощ.От 01.07.2000 год. първичната медицинска помощ се оказва от 10 общо практикуващи лекари.

  В демографско отношение общината се характеризира с регресивен тип население.От години раждаемостта намалява, като естественият прираст е минус 8.32%о. Водещи причини за смъртността са болестите на органите на кръвообръщението, следвани от онкологичните и болести на дихателната система. Сред младото поколение зачестяват болестите характерни за възрастните - исхемична болест на сърцето, инсулти, злокачествени заболявания. Сред децата преобладават заболявания на дихателната система, злополуките и отравянията.

  Налице са:

  - постоянен отрицателен прираст и намаляване общия брой на населението от общината;

  - тенденция към снижаване средната продължителност на живот;

  - застаряване на населението;

  - увеличаване заболеваемостта сред населението в трудоспособна въраст;

  - тенденция към повишаване на общата смъртност.

  Това налага разработване и участие в здравни програми за предпазване и ограничаване на заболеваемостта от болести, водещи до най-висока смъртност.

  Съвременната структура на оказване на медицинска помощ не отговаря на реалните потребности на населението, както и на възможностите да бъде финансирана.Тя се характеризира с правилно разпределение на болничните легла и добре структурирана първична помощ.Това налага необходимостта от реализиране до край на започнатата структурна реформа,чрез което да се подобри качеството, своевременността и достъпността на медицинското обслужване на населението.

  Образование

  В общината работят 3 целодневни детски градини с общо 270 места, 5 училища, от които 3 са общински / 1 средно общообразователно училище и 2 основни училища/; 1 средно художествено училище – финансираноот Министерството на културата, 1 оздравително основно училище – финансирано от Министерството на образованието и науката Броят на учениците в изброените училища през учебната 2004 / 2005 год. e :

  ОУ “Васил Левски”- гр.Плачковци - 111 ученика ;

  ОУ”Проф.Пенчо Райков”- гр.Трявна - 260 ученика ;

  СОУ” П.Р.Славейков”- гр.Трявна - 659 ученика;

  СХУ за приложни изкуства- гр.Трявна - 100 ученика;

  ООУССБЗ “Анг.Кънчев” – гр.Плачковци - 70 ученика;

  Заетите в отрасъла са над 181 души- без работещите в СХУ и ООУССБЗ. Най-общо образователната система може да бъде характеризирана така:

  - Мрежата от учебни заведения е преструктурирана посредством закриване на нефункционални / МУУЦ,ТПО / и дублиращи / Общински детски комплекс/ звена.

  Реализирани са сериозни инвестиции в подмяната на отоплителните инсталации, енергийната ефективност и модернизирането на сградния фонд.

  - Недостатъчно е материалното осигуряване на учебния процес.

  - Информатиката и информационните технологии присъстват неравностойно в отделните учебни заведения.

  - Завръщане на професионалното обучение като реалност в общината.

  - Разпаднала се е предишната система за повишаване квалификационните умения на учителите.

  - Отсъства частната алтернатива в областта на образованието.

  - Гражданското участие в образователния процес е символично.

  Култура

  - На територията на общината съществуват две действащи читалища /в градовете Трявна и Плачковци/ и три, спорадично проявяващи живот – в с.Белица, с.Станчов хан и кв.Божковци. В градските читалища са единствените салони за театрални и музикални постановки /в Плачковци са съчетани зрителски и киносалон/, там са и що-годе пълноценно работещите библиотеки, и оцелелите състави за художествена самодейност, както и детските музикални школи. Читалищата по селата / и това в к.Божковци/ на практика се свеждат до един все по-рядко използван запас от книги/ неподновяван от дълго време/, както и до откъслечни прояви на групата за изворен фолклор в Божковци. Музейните сбирки в читалищата на с.Белица и гр.Плачковци имат определено библиографска и реликвена стойност, но по никакъв начин не са включени в проявите на културния живот – доколкото съществуват такива. Сбирката в Плачковци е необходимо да бъде обновена /посредством участието в проект/.

  - Специализиран по профил, но на практика музей за всичко в гр.Трявна. Неотделим от архитектурното и историческо наследство на града, музеят се опитва да осъвместява и показва по подобаващ начин взаимопроникването на минали и съвременни културни наслоения в областта на етнографията, художествените занаяти, иконописта, образователното дело, съвременната живопис и пластика;

  - Около 140 недвижими паметници на културата / жилищни и обществени сгради/ плюс стотици движими, съхранявани във фондовете на музея. Шест от недвижимите паметници са с национално значение;

  - Периодичните издания са представени от общински вестник, излизащ без прекъсване от 1959 година насам;

  - Фолклорните традиции са почти изчезнали като съвременна практика. Съществуващата група за изворен фолклор в Божковци е техният последен колективен носител, който се изявява публично през различни периоди от време, но винаги запомнящо се. Необходимо е към дейността на групата да бъдат привлечени млади хора, за да се осигури приемственост и гарантира съществуването й.

  Системата от обреди у населението е почти разпаднала се. Понякога от нея се проявяват осъвременени следи – при следването на част от обичаите, пряко свързани с бита на хората и църковния календар. Необходимо е да бъдат подпомагани оцелелите обреди.

  - Съвременните средства за информация са представени от: незаета общинска радиочестота и местна кабелна телевизия, поделение на дружество, чието седалище е извън общината;

  - В отрасъла са заети ... души /без кабелната телевизия/.

  - Между демократичния характер на културата и монополизма при нейното финансиране от страна на държавата съществува дисбаланс;

  Обновяването и осъвременяването на материалната база на читалищата е реализирано главно със средства, предоставени от общинския бюджет, и в далеч по-малка степен – със спечелени проекти ;

  - Приета концепция за хармонизирането на историческия и архитектурен облик на запазената старинна част в гр.Трявна и проявленията на новия поминък – туризма, хотелиерството, продажбата на сувенири и художествени изделия;

  - Превръщане на периферните архитектурни дадености /с. Скорци, църквата в с. Енчовци/ в активни туристически обекти и места за художествено-творчески изяви;

  - Част от културните традиции се възраждат като профанни модели на някогашните реалности- напр. някогашните събори, наследени от днешните панаири

  - Новите електронни реалности/ електронна поща, достъп до Интернет, видеоигри /бързо набират скорост и моделират нови измерения на общуването между отделните възрастови групи;

  - Стойностна и конкурентна е художествената продукция на местните занаятчии, художници и техните сдружения;

  - Недостатъчен граждански коректив на местните законодателни инициативи и управленска практика в областта на културата ;

  - Колебливо е възвръщането към източно-православната обредност;

  - В общината съществува истинска етническа и религиозна веротърпимост, очевидно наследена и доразвита от миналото.

  Спорт

  Развиват дейност спортни клубове по: баскетбол, тенис, шах. Всички те са любителски. Професионален ФК”Валекс”, е намалил до минумум броя на отборите си. Основновната му дейност е измесетена към предоставяне базата за подготовка на футболни отбори от страната и чужбина.

  - Създаден Футболен клуб “Трявна”;

  - Възстановена открита плувна база в общината;

  - Покриване на спортната площадка на ул. “С.Цонев” с изкуствена настилка;

  - ФК “Валекс” поддържа само два отбора – деца и юноши мл. възраст и предоставя общинската база за подготовка на отбори;

  - Продължават заниманията с кик-бокс на любителска основа;

  - Не е регистриано спортно дружество;

  - Засилване позициите на пешеходния туризъм и велотуризма.


  SWOT анализ на социалната сфера

  Силни страни

  Слаби страни

  1. Население

  .

  • Много ниска детска смъртност

  • Отрицателен естествен прираст

  • Намаляване на общата численост на населението

  • Намаляване на хорта в трудоспособна възраст и увеличаване на хората в надтруспособна възраст

  • Емиграция на младите хора

  2. Здравен статус

  .

 7. Наличие на достатъчно по брой и с различен характер лечебни заведения

 8. Липса на превенция и профилктика на социално значими заболявания

 9. Снижаване средната продължителност на живот

 10. Увеличаване заболеваемостта сред населението в трудоспособна възраст

 11. Тенденция към повишаване на общата смъртност

 12. Нарастване на заболяванията сред младите хора, нетипични за тяхната възраст – исхемична болест на сърцето, инсулти, злокачествени образувания

 13. 3. Образование

  .

 14. Възстановяване на професионалното обучение на територията на общината, обвързано с нуждите на пазара на труда

 15. Обновяване и модернизиране на сградния фонд на училищата и детските градини

 16. Оптимизирана мрежа от учебни заведения

 17. Недостатъчно материално осигуряване на учебния процес

 18. Неравностойно присъствие на информатиката и информационните технологии в отделните учебни заведения

 19. Липсваща система за повишаване квалификацията на учителите

 20. Отсъствие на частната алтернатива в образованието

 21. Отсъствие на гражданската инициативност в управлението на образователния процес

 22. 4. Култура

  .

 23. Национално значимо архитектурно, историческо и културно наследство на територията на общината

 24. Концепции за опазване възрожденската архитектурата на Трявна и хармонизирането й с по-късното градско наследство

 25. Действащи културни институции – читалища, музей, галерии

 26. Съществуването на класни самодейни художествени състави

 27. Стойностна и конкуретноспособна продукция на местните майстори на худ. изделия

 28. Разработените проекти за включване на периферни обекти на архитектурното наследство в туристопотока и художествено-творческите прояви /с.Скорци, етнографски комплекс/

 29. Съществува етническа и религиозна веротърпимост

 30. Почти изчезнали фолклорни традиции

 31. Почти разпаднала се система от обреди у населението

 32. Колебливо е възвъръщането към източно-православната обредност

 33. Недостатъчен собствен финансов ресурс за подновяване и модернизация на читалищната материална база

 34. Недостатъчна гражданска инициативност при планиране и осъществяване на различните инициатви в областта на културата

 35. Възвръщането на част от някогашните културни традиции като профанни модели на техните пръвообрази

 36. 5. Спорт

  .

 37. Действащи спортни клубове

 38. Действащи открити спортни съоръжения и обекти на територията на общината

 39. Възстановени открити плувни съоръжения

 40. Липса на отбори в основните възрастови групи при отделните спортове

 41. Отсъствието на закрита спортна база в общината

 42. Недостатъчно присъствие на спортните игри и занимания в училищата и детските градини


 43. СОЦИАЛНА СФЕРА – ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

  1. Население

  Приоритет: Увеличаване процентното съотношение на хората в трудоспособна възраст.

  Цели: Заселване на българи от бившите републики на Съветския съюз в общината.

  Преференции при възникване на трудово-правните отношения с млади хора и семейства.

  Създаване на общински жилищен фонд и задоволяване жилищните нужди на млади специалисти.

  2. Здравеопазване

  Приоритет:Увеличаване средната продължителност на живота на населението.

  Цели: Профилактика и превенция на социално значимите заболявания.

  Възстановяване и развитие на системата на ученическото здравеопазване.

  Приоритет:Намаляване на общата смъртност.

  Цели: Лицензиране на лечебните заведения съгласно международния стандарт – получаване на сертификат YSO 9001.

  Структуриране на доболничната и болнична помощ съгласно нуждите на населението.

  3. Образование

  Приоритет:Ориентиране на образованието към предизвикателствата на 21 век и нуждите на пазара на труда в общината.

  Цели: Осъвременяване и модернизиране на материално-техническата база.

  Равностойно присъствие на информатиката и информационните технологии в отделните учебни заведения.

  Укрепване и развитие на професионалното обучение.

  Възстановяване системата за повишаване квалификацията на учителите.

  Приоритет:Засилване гражданското участие в подготовката и осъществяването на образователния процес.

  Цели: Засилване ролята на училищните настоятелства.

  Разработване на проекти, насочени към задълбочавене и разширяване на взаимовръзките граждани- ученици-училище.

  4. Култура

  Приоритет:Опазване и продължаване на оцелелите фолклорни и обредни традиции и включването им в туристическия продукт на общината.

  Цели: Подкрепа на групата за изворен фолклор – кв. Божковци.

  Възстановка на запазени обичаи и публичното им представяне.

  Приоритет: Традиционните местни художествено-творчески прояви да получат национални и международни измерения.

  Цели: Превръщане на Славейковите дни в събитие от националния културен календар.

  Възстановяване на Международния пленер по дървопластика “Облог в Трявна”.

  Организиране на местен фестивал, който да представя и изявите на общинските худ. колективи, майсторите-занаятчии и под.

  Приоритет: Съхраняване, обогатяване и рекламно предлагане на архитектурно-историческото наследство в общината.

  Цели: Въвежданена електронните достижения и научния подход в цялостната дейност на Специализирания музей и читалищата.

  Включване на периферни обекти на архитектурно-историческото наследство /с.Скорци, с. Енчовци/ в туристопотока и творческите изяви.

  Участие в проекти с рекламна насоченост в рамките на областните и регионални сдружения.

  5. Спорт

  Приоритет: Заниманията със спорт да обхванат по-широк кръг възрастови групи от населението в общината.

  Цели: Доизграждането на закрита спортна база в гр. Плачковци.

  Обогатяване и разширяване на ученическия спортен календар.

  Организиране на масови плувни прояви през лятото.

  АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  І. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

  І.1 ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И ТЕРЕТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ

  1. Физико- географска характеристика

  1.1 Местонахождение, съседни общини

  Община Трявна заема площ от 255 кв.км Обхваща част от централния Предбалкан и част от прилежащите северни склонове на Централна Стара планина (Тревненска планина).

  На запад община Трявна граничи с община Габрово, на север - с община Дряново, на североизток и изток - с община Велико Търновои на юг - с общините Казанлък и Мъглиж. Град Трявна има пътна връзка със следните основни направления: Шипченски проход(до гр.Габрово- 19км), Прохода на Републиката(до Вонеща вода-20км), гр.Велико Търново – 40км.

  51% от земята е горски фонд(131 420 дка); 42% (107 634 дка) - селскостопански земи и 7 %(15 863 дка )от територията са населени места .

  1.2 Релеф

  Релефът на общината е предимно планински и полупланински, включващ част от главната старопланинска верига и Предбалкана. Площта и се характеризира с голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински, като надморската височина варира между 400 и 1489м, средната надморска височина на общинската територия е 700м. Град Трявна е разположен на 435мНВ, а най-високата точка е връх Бедек. Наличието на множество ручеи и малки реки, течащи предимно в овразите прави околността извън пътищата почти непроходима за механизиран транспорт.

  1.3 Климат

  Климатът e важен компонент на географската среда. Той оказва силно влияние върху останалите компоненти на природната среда – води, почви, растителен и животински свят. Има голямо значение за развитие на селското и горско стопанство, туристическото дело, отделните видове транспорт, строителството и промишлеността. Територията на община Трявна попада в зоната на умерено-континенталния климат. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от начупения релеф. Характеризира се с по – високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на температурите през лятото и запазване на по – високи температурни стойности през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила. Ветровете са непериодични и с разнообразен интензитет, преобладават северните, северозападните и западните ветрове. По долините на реките типичен е вечерният планински вятър. Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за януари от – 5,5° до + 2,8° с. Пролетта настъпва късно – в края на март със средни температури за април от + 5,5° до + 16,5° с. Лятото е прохладно и влажно със средни температури за юли от +14,6° до + 27,4 ° с. Есента е топла, с първи есенни застудявания в края на октомври – началото на ноември. Средните минимални температури за ноември варират между + 2,7° до +11,1° с. Периодът, през който няма минусови температури, е средно 196 дни през годината. Регионът се характеризира с висока (2190 часа) годишна продължителност на слънчевото греене. Средната годишна влажност на въздуха е 74%, като най – ниските и стойности – 30% са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната валежна сума / 881 мм/ кв.м./. Снеговалежите в региона са обилни, максимумът е в края на януари – началото на февруари. Снежната покривка се задържа средно 110 дни в годината.

  таблица 1

  брой дни температура на въздуха °с вятър м/сек влажност на въздуха в % %от годината
  48,6 под 0 над 3 над 70 8,5
  55,9 0 - 5 0,5 – 3 над 80 19,1
  107,7 5 – 15 0,5 – 3 30 – 70 29,6
  146,1 15 – 25 0,5 – 3 31 – 70 37,4
  6,7 над 25 0 – 0,5 над 30 5,4

  1.4 Полезни изкопаеми

  От подземните богатства най- голям интерес представляват и са разработвани находищата на черни каменни въглища. На територията на общината е разположен и функционирал до 2004 г. рудник- “Лев”- Кръстец.

  1. 5 Хидрография

  На територията на общината функционира един микроязовир с наименование “Трявна”. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г.Залята площ-40 дка. Водосборен район - дере Хитревци.

  Река Тревненска води началото си от Тревненска планина. Общата дължина на реката е 25,8км; ср.наклон-2,44%; ср.надморска височина –667м; ширина на речното корито от 3 до 25м. Дъното на реката е скалисто и с наноси.

  Територията на общината е насечена от редица малки реки и дерета.

  1.6 Геостратегическо положение

  На територията на общината ф Община Трявна е разположена в Северните склонове на Средна Стара планина. Най-ниската точка е на 380 м надм. височина, а най-високата е връх Бедек- 1489 м в югозападната част на общината. През територията и преминават реките Тревненска и Беличенска, а границите и се очертават от общините Дряново и Габрово на север и запад, на изток граничи с Търновски регион, а на юг билото на Стара планина я дели от Старозагорски регион.

  1.7 Качество на атмосферния въздух

  Районите за оценка и управление / РОУ / на качеството на атмосферния въздух / КАВ / са определени в съответствие с изискванията на Наредба № 7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух. Мониторинг на атмосферния въздух се извършва веднъж на шестмесичие.

  Емисионният контрол се извършва по отношение на следните показатели : азотен диоксид, серен диоксит, прах В досега извършените измервания не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации / ПДК /.

  · Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества /местни и от други общини/

  Спадът на промишленото производство доведе до намаляване на емисиите на атмосферните замърсители, а оттам и до подобряване качеството на въздуха в населените места. Основните промишлени замърсявания на атмосферния въздух бяха от отоплителна централа “Бедек”, която не работи от 2001г. и амортизираната пневмотранспортна инсталация и котелно на “Изкуство”АД, която работи епизодично.

  Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община Трявна са транспортните средства и отоплителните инсталации. Може да се очакват относително по-високи стойности на прах, в някои райони - резултат не толкова от производствени дейности, колкото от нивото на благоустроеност на населените места.

  ИЗВОДИ:

  - Община Трявна се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.

  - Провеждат се регулярни / два пъти в годината / замервания за анализ на качеството на атмосферния въздух.

  - На територията на общината няма предприятия, от чиято производствена дейност да се емитират целогодишно вредности в атмосферата.

  - Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон.

  - Не се използва екологично чисто гориво – наложително е да бъде извършена газификация на общината, с което ще се намали замърсяването на въздуха с прах, сажди, въглероден диоксид, азотни окиси, въглероден окис и др.

  - Транспортната схема на града е необходимо да бъде оптимизирана с оглед намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на въздуха. В резултат на прилагането на мерки за безопастност на движението през зимата, през пролетта по улиците се натрупва пясък, който при определени метеорологични условия води до увеличаване на праховото натоварване на градската среда.

  - Необходимо е да продължат дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените места

  2 ВОДИ

  А. Количество на водните ресурси в община Трявна

  Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река Тревненска приток на река Янтра. Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит.

  Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3-4 месеца. През този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват.

  Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени водоеми.

  На територията на общината има два минерални извора , които не са достатъчно проучени и изследвани.

  Б. Водопотребление в община Трявна

  Водоснабдителните системи за питейна вода в община Трявна обслужват 98% от населението. По-голямата част от същите се стопанисва от “Водоснабдяване и канализация”АД – Габрово- район Трявна. Само няколко отделни малки села (с общо население по –малко от 150 жители) се водоснабдяват чрез местни водоизточници и водоснабдителни мрежи, невключени в капитала на дружеството. Водоснабдителните мрежи на основните населени места – двата града се поддържат изцяло от “Водоснабдяване и канализация”- район Трявна.

  Водоснабдяването на гр.Трявна се осъществява основно от открити водоизточници - в м.Българка и м.Гръбчево, както и от закрити каптажи м.Пейчева ливада и м.Извора. Освен посочените, се ползват и други със значително по-малък дебит за кв.Божковци, кв.Хитревци, кв.Стояновци и кв.Раданци, в които квартали са изградени локални водоснабдителни мрежи, несвързани с тази на гр.Трявна.

  ХЕИ Габрово контролира 28 централни водоснабдявания и 21 местни водоизточника. Централните водоснабдявания имат 30 каптажа, 2 хлораторни станции, 16 резервоара, 2 помпени станции.

  Водоснабдителната система на гр.Трявна е сложно съоръжение, изграждано, усъвършенствано и развивано за дълъг период - от 1942 година до 1999 година. Освен посочените по-горе водохващания тази система включва 96 км. напорни тръбопроводи, водоеми 2000 куб.м. и 3000м3 за ниската и висока зона на града, помпени станции, хлораторна станция, водомерни контролни шахти и 6 км. градска водоснабдителна мрежа. Напорните тръбопроводи са изпълнени с етернитови и стоманени тръби, а тези от уличната мрежа със стоманени, етернитови и чугунени тръби.

  Състояние на конкретните услуги, осъществявани от В и К ООД – Габрово за периода 1999 – 2003 г.

  - Обслужвано население – 98,1 %

  - Качество на водата – 76,8 %

  - Загуби на вода – 58 %

  ИЗВОДИ:

  Оценката за качеството на предоставените услуги е противоречива поради факта, че някои селища са на сезонен режим на водоподаване.

  Причините за това са следните:

  - Сезонни колебания в дебита на ползваните основни водоизточници, водещи до режим на водоподаването в няки селища

  - Сравнително високите загуби на вода, дължащи се на амортизираната водопроводна мрежа, а също и на кражби чрез нелегални отклонения

  - Увеличаване на сезонното потребление и ползването на питейна вода не по основното си предназначение

  ПРОБЛЕМИ

  А / В областта на водоснабдяването

  Недостиг на питейна вода и свързания с това сезонен режим.

  Високите загуби на вода.

  Б / В областта на канализацията

  Непълна изграденос на канализационната мрежа.

  Амортизирането на съществуващата канализация.

  Няма изградена ПСОВ.

  Данни за движението на цените на отделните видове вода за периода 1999 – 2003 г.

  Питейна вода

  Период на действие Стопански сектор /лв / м3/ Население и бюджетни организации/лв/м3/
  От 1.01.1999 до 01.10.2001г. 0,85 0,70
  От 01.10.2001 до 01.07 .2003г. 0,90 0,90
  От 01.07.2003 до 01.09.2003г. 1,20 1,20
  От 01.09.2003 до сега 1,30 1,05

  Канална вода

  Период на действие Стопански сектор /лв / м3/ Население и бюджетни организации/лв/м3/
  От 1.01.1999 до 01.10.2001г. 0,08 0,08
  От 01.10.2001 до 01.07 .2003г. 0,10 0,10
  От 01.07.2003 до 01.09.2003г. 0,13 0,13
  От 01.09.2003 до сега 0,13 0,13

  В. Качество на водите използвани за питейни нужди

  Основен проблем на водоснабдяването на гр.Трявна е недостигът на водно количество и периодично влошаване на качеството на водата вследствие механични примеси. Недостигът на водно количество е следствие от характера на основните водохващания, дебитът на които е зависим от валежите и от липсата на годишен изравнител на водния дебит. Влошаване качеството на питейната вода се явява резултат от липсата на пречиствателна станция за питейна вода и вече поменатия годишен изравнител, който би служил като първичен пречистващ елемент - утаител.

  Пречистването на водата за гр.Трявна се свежда до дезинфекционна обработка с хлорни продукти (хлоргаз и натриев хипохлорид), степента на които се следи ежедневно.

  При валежи се получава често замътване, което води до лоши микробиологични показатели.

  Въпреки стриктното хлориране на водата процента на нестандартност на пробите за микробиологичен анализ е твърде висок: за 2000г. е бил 55,47%, за 2001 г. 64,43 %, за 2002г. – 59,34 %. Процента на нестандартност е твърде висок и носещ риск от възникване на епидемични заболявания.

  Процентът на нестандартност на химичните анализи на питейната вода е по-нисък – 11,83 – дължащ се най-често на наличие на нитрати във водата.

  Санитарно-хигиенното състояние на водоснабдителните съоръжения и СОЗ в общината, по данни на отдел “Държавен санитарен контрол” в ХЕИ Габрово, е добро.

  Консумираното водно количество за периода 2000 – 2002 г. е 1 333 334 м3/ год,отчетено по измервателните уреди на абонатите.

  Ззагубите на водно количество от водопроводната мрежа за разглеждания период са 40 % подадената вода. Необходимият минимален дебит питейна вода за гр.Трявна е в размер на 31 л/сек без в същия да са включени загубите от преноса на вода по тръбната мрежа до консуматорите. При съществуващото състояние на водопроводната мрежа горепосоченият минимален дебит следва да се удвои – 62 л/сек. В този дебит е включена и консумацията на очакваното върхово увеличение на туристическия поток в града За подобряване водоснабдяването на гр.Трявна преди 20 години е започнато строителство на обект ”Водоснабдяване на гр.Трявна от яз.”Нейковци”. Досега са изградени двете основни деривации “Плачковска” и “Самариненска” с четири водохващания. Започнато е изграждането на язовирната стена и пречиствателната станция за питейни води

  Остарялата и амортизирана водопреносна мрежа води до аварийни течове, които изискват много усилия и ресурси за отстраняването им и до перманентно сълзене на съединенията между тръбите, което не може да бъде отстранено. Все пак трябва да се отбележи, че въпреки незавидното си финансово състояние Ви К Габрово отделя средства за поетапна подмяна на амортизираните тръби. До момента са подменени 20 % от сградните отклонения и 1 км от главния водопровод с полиетиленови тръби.

  Г. Основни замърсители на територията на община Трявна

  · Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на канализационната система в населените места

  Изграждането на канализация за отпадни, битови и промишлени води започва през 1941г. в гр.Трявна със строителството на главния канализационен колектор и прилежащите му канализации в част от ниската зона на града. До 1999 г. в гр. Трявна е изградена канализационна мрежа с дължина 21 571 м., която обхваща 95% от домакинствата. По този показател Трявна е на едно от първите места в страната.Канализация не е изграждана в кварталите Хитревци, Стояновци, Раданци, част от кв.Украйна.

  Видът на канализационната мрежа е смесен тип, т.е. за отпадни и за повърхностни води. През 1997- 1999год. са изградени канали за само повърхностни води с дължина 478 м., които са заустени в близки водоизточници - Качаунско дере и Светушка.

  Главната канализационна мрежа на гр.Трявна е изградена с бетонови тръби с диаметри от ф 300мм до 80/120 см и е с обща дължина 4025м. и включва основният канализационен колектор, преминаващ по централната част на ниската зона колектора “Украйна”, строен през 70-те години. Последният се нуждае от реконструкция и основен ремонт. Двата колектора са заустени в р.Тревненска в промишлената зона.

  Второстепенната канализационна мрежа на гр.Трявна е с дължина 18680м и с диаметри от ф 150 до ф 500.

  Канализация е частично изградена и в гр.Плачковци. Строителството е започнато през 60-те години и е изпълнявано без цялостен проект, хаотично и без спазване на техническите и екологичните изисквания. Канализацията на гр.Плачковци е също смесен тип и се състои от локални канали, включени в реките Късовска и Тревненска.

  По данни на В и К – Габрово количествата отпадни води изпускани в р. Тревненска от градския колектор без необходимото пречистване са следните:

  Година Отпадни води заустени в р. Тревненска хил.м3 / год.
  1999 705
  2000 492
  2001 463
  2002 456
  2003 485

  · Източници на замърсяване на територията на общината

  Гр. Трявна няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води и след гр. Трявна водното течение се замърсява с отпадни води. Община Трявна има частична проектна готовност за изграждане на ГПСОВ. Завършено е проектирането на Довеждащ колектор до пречиствателната станция и механичното стъпало на ГПСОВ. Гр. Трявна е включен в актуализираната Национална програма за изграждане на пречиствателни станции за населени места с над 10000 жители.Завършено е строителството на ПСОВ – кв. Димиев хан. Предстои да се търси финансиране по различни донорски програми за доставка на оборудване и пускането и в експлоатация.

  Основните промишлени замърсители в общината са: фирма “Трема “ и “ Лотос “, които имат локални пречиствателни станции. Те в момента работят със значително намален капацитет и на практика не допринасят съществено за замърсяването на водите в общината. РИОСВ – В. Търново следи състоянието на локалните пречиствателни съоръжения.

  В същото време сценарият за икономическото развитие на община Трявна сочи, че в прогнозния период не се очакват съществени промени в структурата на местната икономика. Последното означава, че при реализация на тази прогноза не се очаква значително влошаване на състоянието на водите на територията на общината поради увеличаване на замърсяването от точкови източници. Проблемите със замърсяването на реката за в бъдеще се очаква да бъдат от увеличаване на количествата на битово фекални води поради увеличения туристически поток.

  Може да се очаква увеличаване на необходимостта от питейна вода в активния туристически сезон, който за община Трявна съвпада с месеците на маловодие.

  ИЗВОДИ:

  От направения анализ могат да се изведат следните изводи:

  Водоснабдителната мрежа в гр.Трявна не задоволява настоящите нужди като обемно развитие. Същото може да се констатира и за качествената й характеристика. Продължителният период на изграждане, неспазването на технологичните изисквания при строителството й (особено за етернитовата част и сградните отклонения), тежкият режим на експлоатация по време, недостигът на водно количество са основните причини за износването й и за относително високите загуби на вода от течове – около 40%.

  · Община Трявна изпитва затруднения със снабдяването на населението и икономическите субекти с чиста вода.

  · Водозахранването на населените места от Тревненския регион е проблем нерешен от десетилетия и е определящ за развитието му, като уникален туристически център богат на културно-исторически ценности и известен с лечебно-профилактичните и почивни бази за социален отдих. Природните дадености и екологичната съхраненост на общината е неразработена зона основно поради нерешеното водоснабдяване.

  · Жителите в общината имат необходимото разбиране за цеността на ресурса и разходват водата пестеливо.

  · Загубите във водопреносната мрежа на ВиК са в рамките на средното за страната.

  · Питейната вода в общината е с лоши качества и влошаване качеството на питейната вода се явява резултат от липсата на пречиствателна станция за питейна вода и вече споменатия годишен изравнител, който би служил като първичен пречистващ елемент - утаител.

  · В част от гр. Плачковци, селата и някои квартали от общината няма изградена канализационна мрежа, което излага жителите на неприятни миризми

  · Няма изградена ГПСОВ, но има частична проектна готовност за нейното изграждане.

  · Предприятията замърсители не са съществен фактор в замърсяването на водите на територията на общината. Причината е в намаленото им производство поради икономическата стагнация.

  · Качеството на повърхностните води не може да бъде прецизно оценено поради липса на мониторинг на водите в общината.

  · Прогнозата за периода до 2010 г. не сочи очаквани съществени промени в нивата на водопотребление и замърсяване на водите на територията на общината.

  3 .ОТПАДЪЦИ

  През 2003 г. бе приет нов закон за управление на отпадъците. На основание изискванията на този закон бяха приети нови общинска програма и общинска наредба за управление на отпадъците в коитоса заложени конкретни мероприятия и мерки, целящи минимизиране отрицателното влияние на отпадъците върху околната среда, тяхното прилагане и осигуряване на механизми за контрол и изпълнение.

  Във връзка с новата нормативна уредба по управление на отпадъците през 2002 г. с решение на Общински съвет № 124 / 31.07.2002 г. бяха определени пунктове за събиране и съхраняване на батерии и луминисцентни лампи съдържащи живак и пунктове за смяна на отработени масла, а с решение № 72 / 30.05.2003 на общински съвет – Трявна дейностите по събиране, транспортиране и съхраняване на излезли от употреба МТС бяха възложени на “ Екоресурс “ - Габрово.

  През 2004 г. е сключен договор с организация по оплзотворяване на опаковки и предстои поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъци сред населението, административните учреждения и търговските обекти на територията на общината.

  Разделно събиране на отпадъците в общината е въведено чрез реализиране на пилотен проект само на една улица в гр. Трявна и в общинските училища.


  В системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати 99 % от населението. За извършване на дейността е сключен договор с частна фирма “ Нелсен – Трявна “ ООД. Община Трявна е разработила график за поетапно закриване на нерегламентираните сметища, и въвеждане на организирано сметосъбиране във всички населени места, като краен срок е посочен месец декември 2005г.


  Депониране на отпадъците.

  Битовите и строителните отпадъци на всички населени места от общината се извозват и депонират на общинското депо. Площадката на действащото депо има площ 16,8 дка и е собственост на Община Трявна Намира се в имот № 000315 местността “ Зад Габрака” в землището на с. Черновръх, Община Трявна на отстояние 7 км от града. Заетата площ до момента е 9 дка. По експертни оценки свободния обем на депото е остатъчен капацитет на депото 78000 м3. На депото се депонират битови и приравнени с тях промишлени отпадъци и строителни отпадъци.

  Обезвреждането на битовите отпадъци на градското депо се свежда до тяхното редовно запръстяване.

  Общинското депо не отговаря на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци. През 2003 г. е изготвено инвестиционно предложение за реконструкция и модернизация на съществуващото депо на гр. Габрово и превръщането му в регионално за общините Габрово и Трявна, с оптимално регионално решаване на проблема с твърдите битови отпадъци на високо техническо ниво при спазване на санитарно – хигиенните и екологични изисквания за опазване на околната среда.За инвестиционното предложение е изготвен Доклад по ОВОС и е издадено положително решение № ВТ 01-01 / 2004 г. През 2005 г. предстои изготвяне на технически проект и подготвяне на документи, необходими за издаване на комплексно разрешително / съгласно чл. 117 от ЗООС /.

  Основни проблеми с разрешаване на проблемите с отпадъците на територията на общината.

  - Общинското депо не отговаря на новите нормативни изисквания

  - Относителния брой на терените, замърсени с битови отпадъци е все още голям.

  - Липса на организирана система за разделно събиране на отпадъците.

  - Липса на предприятия в региона за рециклиране на стъкло, пласмаси и др. отпадъци , което значително увеличава транспортните разходи и затруднява въвеждането на разделно събиране на отпадъците.

  - Използваната техника за сметоизвозване не притежава необходимата ефективност за транспортиране на отпадъците на регионалното депо.

  - Ниска екологична култура и все още неосъзната лична отговорност по отношение изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места.

  4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

  Най-разпространени видове са тъмносивите и сивите горски, кафявите горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви.

  Сиви горски почви – характерни за предбалкана с надморска височина от 800 до 1000 м. образуват се в условията на умерено-континентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт, като хумусното съдържание е до 5%, а общия запас на хумус варира от 20 до 25 т/дка. притежават неблагоприятни физико-механични свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав. за повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на редица мероприятия, като върху тях могат да бъдат отглеждани зимна пшеница, ечемик, ръж, фасул, овощия, люцерна и др.

  Алувиално – ливадните почви са разпространени предимно по поречието на река Тревненска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. Задържат по–продължително време влагата и са подходящи за отглеждане на зеленчуци. За повишаване на плодородието им е необходимо да се предпазват от заблатяване и засоляване. За съжаление относителният им дял е малък на територията на Община Трявна.

  Кафявите горски почви - са разпространени върху високите склонове на Стара планина - в места с надморска височина над 1000 метра. Те са силно ерозирали, имат лек механичен състав и се отличават с ниско плодородие. Образувани са върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти. Подходящи са за отглеждане на ръж, овес и картофи, но се нуждаят от варуване и комбинирано торене.

  Почвите в Община Трявна са бедни на хумус, с ниско естествено плодородие, не са повлияни от силни ерозионни процеси. Не са регистрирани замърсявания на почвите с тежки метали, нитрати от предозирано торене, пестициди.

  Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра. През района не преминават главни и първокласни пътища, което обуславя по-малка интензивност на трафика.

  През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите. Ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдсво, повишения контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите, управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са факторите, водещи до намаляване на деградацията на земите и почвите.

  Процедурите по промяна на предназначението на земеделските земи чрез извършване на екологична оценка са гаранция, че няма да се изземват плодородни земи за строителство и неземеделски нужди.

  5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

  Община Трявна разположена в Предбалкана. В този район преобладават горски дървесни видове. Горите заемат приблизително 48% /131 420 дка/ от територията на общината. Отделни райони, главно около реките са заети със селскостопански култури. Скалните образувания са покрити с мъхове и лишеи.

  Горите са изградени предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества. Поради благоприятния климат тези съобщества са по-богати на видове от средноевропейските.

  Основните видове, които заемат най-големи площи са бука, различните видове дъбове- цер, зимен, летен дъб и благун, габъра , акация и др..

  В смесените широколистни и широколистно-иглолистни гори се срещат и планинския явор (над 1200мНВ) - рядък вид, сребролистната липа, едролистната липа, клен, ясен, келяв габър, ива, трепетлика, бреза и други, а от иглолистните видове най-често срещани са: черен бор, бял бор, също така обикновената ела, на някои места – европейска лиственица.

  В гр.Трявна има успешно адаптирани към местния климат видове като:източен чинар, брекина, едроцветна магнолия, магнолия-кобус, албиция, див рожков(рядък вид), гледичия, конски кестен (защитен вид), миризлива върба; реликтовите видове: гинко, тис, като от последния вид има и защитено естествено находище), черен глог (защитен обект).

  По реките растат: черна елша, бяла върба, тритичинкова върба, плачеща върба , ракита и други.

  Срещани редки и защитени тревни видове: бодлив залист, алпийска крехка папрат(рядък вид), разперена светлика (рядък вид), кълбест салеп (рядък вид), нейчев зановец (рядък), блатно кокиче (защитен вид), снежно кокиче (рядък вид), момкова сълза, левурда/мечи лук/, старопланинска теменуга, ръбестостъблен воден морач, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка(рядък вид), лудо биле (рядък вид).

  Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията на община Трявна се осъществява от Държавно лесничейство – Плачковци.

  Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на вредители, залесяване и извеждане на санитарни сечи.

  Не е установено повишено ползване на горите, както по обем, така и по категории. Технологичният план на района за залесяване е съобразен с изискванията на Лесоустройствения план (ЛУП) и не са констатирани нарушения от Инструкцията за залесяване. Обект на контрол са и горите, и насажденията извън горския фонд. Изготвени са оперативни планове за действие съвместно с РСПУ и местното население за предотвратяване възникването на пожари.

  Основни нарушения в горския фонд са незаконни сечи, причиняващи унищожаване и на защитени дървесни видове. Главните сечи се извеждат с цел подсигуряване естественото възобновяване на съответните насаждения с основния дървесен вид. В определени случаи се извършва изкуствено подпомагане на възобновителните процеси чрез залесяване на фиданки от зимен дъб, бук и жълъд от зимен дъб. Въпросът за съхраняване и възстановяване на буковия дървостой е особено важен за общината, като се има предвид средообразуващата, водозадържаща и вододайна функция на гората. Имайки предвид ограничените възможности за водоснабдяване от собствени източници в общината, проблемът за запазване на въпросните гори придобива важно значение за перспективите на района в социално-икономически план.

  През последните години като лимитиращ фактор за опазване на биологичното разнообразие в района е билкосъбирането и брането на гъби. Повечето находища на билки на територията на общината попадат в горски масиви и разрешителните за тяхното бране и последващ контрол се осъществява от ДЛ Плачковци. На контрол са подложени всички известни на РИОСВ-В. Търново пунктове за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове и гъби. Следи се за правилната им заготовка и съхраняване.

  Фауната на общината е взаимносвързана с определени екологични предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска подобласт на България, в нейния Старопланински район.

  В нашите гори най-често срещаните животни са : от хищниците – вълк, лисица, чакал; от едрите бозайници – мечка (защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките са обект на международния ловен туризъм; от дребните бозайници – сив заек, таралеж (защитен за лов), обикн. катерица (защитен за лов), язовец, бялка, дива котка; от птиците: обикн. ветрушка, малък ястреб (защитен за лов), гривяк - обект на межд.ловен туризъм, домашна кукумявка (защитен за лов), папуняк(защитен за лов), голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, обикновенна кукувица, горска улулица (защ.за лов), обикновен мишелов (защитен за лов), керкенез (защитен за лов), дърволазка, поен дрозд, полска чучулига, качулата чучулига, бала стърчиопашка, гугутка, сойка, сива врана, сврака, кос, голям синигер, домашно врабче, бял щъркел – една двойка (защитен за лов); по реките се срещат: малка бяла чапла(защитен за лов), зеленоглава патица, зимно бърне и други.

  Водните екосистеми се обитават от речен кефал, черна мряна, уклей, скобар, костур, шаран, и др. Рибата в реките на територията на общината количествено и видово намалява поради случаи на бракониерство. Важни се оказват и малките количества валежи на територията на общината през летните месеци.

  · Защитени територии

  Съгласно действащият от 1999 г. Закон за защитените територии в Република България те се групират в следните категории: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност.

  ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

  1.ЗМ Виканата скала 995/1971г кв.Гръбчево гр.Плачковци ДГФ-0.5ха на МГОПС
  2.ПЗ Мъхнатите скали 689/1987г гр.Плачковци ДГФ-7.4ха КОПС при МС
  3.ПЗ Столища 689/1987г гр.Плачковци ДГФ-1.7ха КОПС при МС
  4.ЗМ Студения кладенец 25/1989г с.Станчев хан ДГФ-64.3ха
  5.ЗМ “ Мъхченица – Йововци “

  ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ – ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА

  1.Тис – група дървета ПМС11796/1948г с.Кръстец ДГФ-0.6ха
  2.Бук - в м.Столища 1078/1950г с.Кръстец ДГФ
  3.Цер –с.Явор в м.Черковището 14/1981г с.Явор ССФ
  4.Глог-с.Даевци 1042/1984г с.Даевци,Черновръх ФНМ КОПС при МС
  5.Ясен-двора наЙовчо Петров 1042/1984г с.Черновръх ФНМ

  С цел да се запазят и подобрят завинаги в полза на обществото, комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания и редки застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа във водосборния район на р.Янтра и притоците й, които имат национално значение със Заповед № РА – 775 от 09.08.2002 г. на основание чл.36 ал.1, във връзка с чл.29 от Закона за защитените територии е обявен Природен парк “Българка”.

  Общата площ на предлаганата територия е 22 022,12 ха. Тя обхваща земи в землищата на : Плачковци, Радевци-Нейковци, Престой и Станчев хан от Община Трявна (8 805,72 ха); землищата на: Топлеш, Смирненски, Чарково и Априлово от Община Габрово (13 216,4 ха).

  РИОСВ–В. Търново упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и защитени видове растения и животни. Такива нарушения в последните години не са констатирани. Периодични наблюдения (съобразени с биологията на отделните видове) се предвиждат върху популациите на застрашени и редки животни, особено в орнитологично важните места в региона. Отчитат се местообитанията, тенденциите в числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия. Тази база данни е предпоставка за разширяване в бъдеще на защитените територии.

  ИЗВОДИ:

  - Общината се характеризира с наличие на природни дадености и забележителности, които са добра възможност за развитие на туризъм :

  - Констатирани са незаконни сечи, които са характерни и за други общини в страната.

  - Застрашено видово разнообразие на някои видове представители на флората и фауната, в резултат на бракониерство.

  - Обявен е природен парк “ Българка “ с цел опазване, поддържане и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси и възможности за развитие на екотуризъм.

  - Биологичното разнообразие е потенциал за развитие на устойчив екотуризъм. Уникалните екосистеми включващи застрашени от изчезване и рядко срещани представители на флората и фаунатамогат да бъдат включени в т.нар. опознавателен туризъм – извършване на непосредствено наблюдение на животни и растения в естествената им среда условия за вело, пешеходен туризъм, конен, стимулиране на производството на екологична продукция, култивирано отглеждане на билки с цел използване на нискипродуктивни и ерозирали земи.

  6. ШУМ

  Шумовата обстановка в градовете се определя от въздействието на градския транспорт и наслагването на шум от производствените предприятия. Зоните на акустичен дискомфорт обхващат около 30% от населението.

  Мониторинг на шумовете нива се извършва от РИОСВ – Велико Търново се извършва веднъж годишно. Измерените нива на най- оживените пътни участъци са в рамките на допустимите нива 60 dB.

  Основните причини за шумово замърсяване в района на градовете Трявна и Плачковци са :

  - непрекъснатото увеличаване на автомобилното движение

  - жп транспорта, тъй като трасето преминава непосредствено през жилищни зони.

  - лошокачествена настилка и големи наклони на някои улици

  - двустранно плътно застрояване по главната улица

  - наличие на автогара в централната част на града

  Изводи:

  - Гр. Трявна се характеризира със сравнително нормална шумова среда.

  - Прилагането на оптимизирана схема на транспортната мрежа в града и отвеждане на транзитния поток по обходни пътища е възможно да подобри състоянието.

  - Подмяната и поддръжката на съществуващата настилка ще доведе до значително подобряване на шумовата среда.

  7. РАДИАЦИОННА НАТОВАРЕНОСТ

  Съставна част от общинския план за действие при бедствия и аварии е планът за авария в АЕЦ”Козлодуй” и повишена степен на радиоактивно заразяване.Целта на плана е да се създаде оптимална организация за успешно осъществяване на мероприятията за защита на населението и националното стопанство, за управление на административната и стопанска дейност в условия на повишена радиация и за ликвидиране на последствията от евентуална авария.

  За измерване на радиационния фон на територията на общината има изграден пост за наблюдения. Същият е в дежурната стая, а измерването се осъществява от дежурния по ОбСО два пъти дневно-сутрин в 5.30 часа и вечер в 17.30 часа. Данните от измерванията се отразяват в специален дневник. Измерването на радиационния фон се осъществява с прибор РР-51М. Евентуалното замърсяване и повишаване степента на радиация на територията на общината може да се получи от АЕЦ”Колодуй” или трансграничен превоз на радиационни материали.

  Общината се намира ивън 30 километровата зона за аварийно планиране и при неблагоприятни метериологични условия по всяка вероятност територията и може да попадне в зона на строг контрол.

  Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на територията на общината няма.

  Радиационния фон се движи в нормални граници и е 0.02 до 0.03 мр/ч.

  ВРЪЗКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ТРЯВНА

  • На територията на общината се очаква значителна инвестиционна активност в областта на туризма, която съществено да промени съществуващата икономическа структура.

  • Съществуващата икономическа структура и динамиката на предвижданите изменения не създават условия за нарушаване на екологичните характеристика в региона. Напротив, разработването и реализацията на залегналите дейности в общинската стратегия за развитие, както и осъществяването на предписанията за решаване на съществуващите екологични проблеми, ще доведат до подобряване качеството на околната среда.

  • Потенциална заплаха за екологичното равновесие би представлявало хищническото използване на съществуващите на територията на общината природни ресурси – дървета, дивеч, билки, и др. Наличието на сравнително добра законодателна база, както и силната местна власт са гаранция, че такива последици няма да се получат.

  Техническа инфраструктура.

  Пътната мрежа в Община Трявна е основна база за развитието на транспортните връзки. На територията на общината има два третокласни пътя: III- 552 / В. Вода – Трявна – Габрово / и III – 609 / Ц. Ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец/ с обща дължина 63 км в т. ч. четвъртокласна 64 км. Относително голямата дължина на общинските пътища е резултат от сравнително големия брой малки населени места – 104, до които единствения транспортен подход е пътя.

  Третокласната / държавната / пътна мрежа в Община Трявна спешно се нуждае от текущ и основен ремонт на настилката – главно на износващия пласт. Това се отнася главно за път – III – 609 в участъка му Трявна – Плачковци – Кръстец. На този участък масирани ремонтни работи не са извършвани отпреди повече от 15 години. В останалата част на държавната пътна мрежа проблемите се свеждат до частично изкърпване, възстановяване на канавки, водоотвеждащи съоръжения, изграждане на обезопасителни мероприятия: мантинели и др. Характерно за държавната пътна мрежа в границите на регулацията на град Трявна е, че двата третокласни пътя III – 552 и III – 609 вървят по едно и също трасе, включително до разклона за гр. Габрово в кв.Божковци.

  След завършване реконструкцията на пътя В. Вода – Гурково се очаква да се повиши натоварването на път III – 552 / В. Вода – Трявна – Габрово /. Това задължава да се започне основен ремонт на пътната настилка на участъците от III – 552, които отдавна се нуждаят от подновяване на износващия пласт.

  Общинските пътища в Община Трявна са почти всички с износена пътна настилка, като част от същите нямат и съответстваща пътна конструкция. В миналото асфалтова настилка е полагана върху стар калдаръм или върху неподбрана по зърнометрия каменна фракция. Асфалтовата настилка е в 95 % от случаите еднопластова с неплътна смес. Отводняването на пътното платно в 70% от дължината на общинската пътна мрежа не е решено , което допринася за бързото отмиване и разрушаване нкакто на износващия пласт, така и на нестабилната пътна конструкция. За разрушаването на пътната настилка допринася и отсъствието на дрениращ пласт в основата на пътя, вследствие на което задържаната под износващия слой вода замръзва и повдига същия.

  Трайната настилка на общинската пътна мрежа съставлява 75 5 от общата дължина на пътните платна и е в съотношение 208 към 277,5км.

  Какви са изводите от сегашното състояние на пътната мрежа в община Трявна ?

  - Държавната пътна мрежа, представена от ІІІ – 552 и ІІІ – 609 се нуждае от големи инвестиционни намеси през следващите три години, чиито размер следва да бъде не по- малък от 2,5 млн. лв. в тази сума не са включени средствата за текуща поддръжка – изкърпване, хоризонотална и вертикална маркировка, почиствани на банкети и канавки.

  - Общинските пътища се нуждаят от инвестиции в размер на поне 500- 600 хил. лв. годишно, за да бъдат годни за ползване.за цялостна реконструкция на общинската пътна мрежа са необходими средства от порядъка на 3 – 5 млн. лв. в продължение на 5 години.

  - Крайно наложително е изграждането на пътни връзки с трайна настилка

  а/ гр. Трявна – с. Боженци – 5.5 км

  б/ III – 609 – м. Българка – 7 км

  в/ Станчов хан – Мръзеци – Бъзовец – 7 км

  Гореизброените пътни връзки са от особено значение за развитието на туризма в общината и Община Габрово


  Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите / SWOT /

  SWOT-анализа позволява по-точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и периодична оценка на позицията й и предприемане на мерки за коригиране на състоянието. Между елементите на този анализ има полезни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване. Силните страни и възможностите са факторите, които подкрепят бъдещите планове за развитие, а слабите страни и заобикалящите ни опасности и заплахи – факторите, които по-скоро пречат в избраната посока на развитие. Анализът на тези фактори е много полезен от гледна точка на разработването и реализацията на програмата.

  В най-общ план ефективната стратегия има за цел да максимизира силните страни, като използва възможностите на средата и едновременно с това се стреми да неутрализира или намали влиянието на слабите страни и заплахите.

  ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

  ВЪНШНИ ФАКТОРИ

  Силни страни

  Възможности

  • Уникални природни забележителности с национално и международно значение

  • Незамърсена и неувредена околна среда

  • Висока степен на залесеност на територията

  • Мотивираност на ръководството на общината да развива туризъм на базата на природните дадености на общината

  • Липса на значими замърсяващи производства на територията на общината

  • Наличие на природен парк “ Българка “

  • Ниско ниво на замърсяване на въздуха, водите и почвите на територията на общината

  • Яснота по проблемите, които следва да се решават в плановия период

  • Висок процент на изграденост на вътрешната водопроводна мрежа

  • Висок процент изградена канализационна мрежа

  • През общината преминава най- пряката ж. п. връзка на северния път към южна България

  • Държавната политика за развитие на туризма в България

  • Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблеми свързани с опазване на околната среда и инфраструктурата в Общината.

  • Съвпадение на общинските приоритети в областта на опазване на околната среда с националните приоритети и възможности за осигуряване на средства за решаване на екологичните проблеми от ДБ и ПУДООС

  • Решаване на проблемите на принципа на регионалното сътрудничество

  • Обществена нагласа и подкрепа на усилията за опазване на околната среда

  • Положителна обществена нагласа за решаванена проблема с недостига и качеството на питейната вода

  • Наличие на започнат обект /яз. Нейковци и пречиствателна станция за питейна вода/ за решаване на проблема с количеството и качеството на питейната вода

  • Положително отношение на експлоатационното дружество “В и К” по подмяна на остарелите водопроводни щрангове за намаляване на загубите от питейна вода

  • Положително становище на Община Мъглиж по въпроса за прекарване на пряка пътна връзка Трявна – Плачковци – м. Българка – с. Селце – гр. Мъглиж, подкрепено от Областна администрация гр. Ст. Загора

  • Наличие на свободна мощност ел. енергия в гр. Трявна и гр. Плачковци и добра изграденост на електропроводните връзки – 110 и 20 KV.

  ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ

  ВЪНШНИ ФАКТОРИ

  Слаби страни

  Заплахи

 44. Относително голяма дължина на общинската пътна мрежа – 278 км, което изисква големи по обем финансови средства за поддръжката и.

 45. Висок процент амортизирана част от вътрешната водопроводна мрежа в градовете, водещ до относително големи загуби на питейна вода.

 46. Недоизградена канализационна мрежа в гр. Трявна и особено в гр. Плачковци.

 47. Недобро състояние на републиканската пътна мрежа : ІІІ – 609 и ІІІ – 552.

 48. Недобро състояние на общинските пътища поради недостиг на финансови средства през последните 15 години. При необходими 800 – 900х. Лв. годишно са инвестирани 100 – 180 х. лв.

 49. Липса на асфалтобаза на територията на общината, което оскъпява ремонта на пътните настилки

 50. Община Трявна е встрани от основните пътни транспортни коридори.

 51. Отсъствие в общината на големи и мощни финансови дружества, които биха финансирали техническа инфраструктура

 52. Ограничен финансови ресурс в общината и в населението

 53. Липса на система за контрол и мониторинг на околната среда на територията на общината

 54. Липса на достатъчен административен капацитет за прилагане изискванията на новите нормативни актове, регламентиращи опазването на околната среда на територията на общината

 55. Липса на ГПСОВ в гр. Трявна и гр. Плачковци

 56. Недостиг и лошо качество на питейна вода в някои населени места

 57. Недостатъчно ефективна система за сметосъбиране и сметоизвозване, ограничено разделно събиране на отпадъците

 58. Съществуващото депо не отговаря на изискванията

 59. Продължаваща финансова зависимост от централната власт

 60. Високи разходи свързани с изпълнение на изискванията на новите нормативни актове, свързани с опазване на околната среда

 61. Ориентиране на ЕФ към финансирането на национални и регионални проекти, водещи до изолиране на малки териториални единици

 62. Нерационалното използване на природните ресурси. Влошаване на климатичните условия

 63. Приватизация на БТК и електроразпределителните дружества създава несигурност в перспектива по отношение поддръжката и новото строителство на мрежите, особено в малките населени места.

 64. Насочване на основната част от финансовите средства на структурните фондове на ЕС към териториите с висок промишлен капацитет и тангиращите към основните транспортни коридори.


 65. ВИЗИЯ :

  Община Трявна – туристически, културен и духовен център в сърцето на България , в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.

  Стратегическата роля на Община Трявна за осъществяване на това виждане за бъдещето на града се свежда до:

  • Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и управленски структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за трудова заетост;

  • Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура;

  • Създаване на здравословна екологична среда за обитаване и подобряване на здравния и социален статус на населението;

  • Осигуряване на условия за инвестиции в човешките ресурси чрез стимулиране на достъпно, модерно и качествено образование и здравеопазване чрез развитие на пълноценна и културна дейност, чрез разширяване на възможностите за отдих, възстановяване и развлечения;

  • Създаване на предпоставки за утвърждаване на Трявна като туристически център;

  Разширяване възможностите за гражданско участие в местното самоуправление и обществен живот.


Къща Савина
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало