П Р А В И Л Н И К
 

 

ПРОЕКТ ЗА ПРАВЛНИК НА ОбС ТРЯВНА!

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

            /Изменен – Решение № 110 от 25.06.2012 г; /Изм. и доп.– Решение № 155,156,157,158,159,160 и 161 от 06.11.2012 г./

 

                                                                                                        

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и взаимоотношенията му с други органи и организации, предоставени му със Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Чл. 2. (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 17 съветници, избрани от жителите на общината при условия и ред, определени от закона.

(2) Общинският съвет осъществява единната държавна политика на територията на общината.

(3) Общинският съвет извършва своята дейност, съгласно законите на страната и нормативните актове на Министерския съвет.

Чл. 3. Общинският съвет определя политиката на общината за изграждането и развитието й, във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, свързани с: икономиката, общинската собственост, образованието, здравеопазването, културата, благоустройството и комуналните дейности, социалното подпомагане, опазване на околната среда, поддържане на културни, исторически и архитектурни паметници, развитие на спорта, безопасността на движението и обществения ред и др. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 4. (1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява дейността на Общинския съвет.  Звеното се състои от един служител „технически секретар на общински съвет”, който се  назначава и освобождава от кмета на общината,  по предложение на председателя на Общинския съвет.

 

 

ГЛАВА ВТОРА – УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            Чл. 5. (1) Общинският съвет:

1.         Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2.         Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общината;

3.         Избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4.         Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата  на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5.         Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

6.         Определя размера на местните такси;

7.         Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

8.         Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

9.         Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа, и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10.     Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

11.     Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12.     Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13.     Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14.     Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон;

            16. Прави предложения за административно-териториални промени,  засягащи територията и границите на общината;

            17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

            18. Обсъжда и приема решения по предложение на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

            19. Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. Одобрява символ и печат на общината;

            21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

            22. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

            23. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на  приетите от него актове;

            24. Създава и поддържа собствен уеб сайт, като публикува на него всички решения на общинския съвет.

            (2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

            (3) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 6. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

 (2)  Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в настоящия правилник. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

    Чл. 7. (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.

    (2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

 (3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

 (4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 8.  Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Чл. 9. (1) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

 (2) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

            Чл. 10. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписване на клетвен лист.

            (2) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1.       при поставяне под запрещение;

            2.  когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

            3. при подаване на оставка, чрез председателя на Общински съвет Трявна, до Общинската избирателна комисия;

            4. при   избирането   му   за    народен  представител,  министър   или областен управител, при назначаването му за заместник министър или зам.областен управител, кмет, заместник кмет, кметски наместник или при назначаването му на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

            5. когато, без да е уведомил писмено председателя на Общинския съвет  за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др., не участва в три поредни или общо в пет заседания на Общинския съвет през годината;

            6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца.

            7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постояннния му адрес, извън територията на общината;

            8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

            9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемане на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

            10. При неизпълнение на задължението по чл. 34 ал. 6 от ЗМСМА.

    11.  при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

    12. при установяване на неизбираемост.

    13. при смърт.

            Чл. 11. (1) Общинският съветник има право:

1.       да  бъде  избиран  в  състав  на  постоянните  и временни комисии на съвета;

2.  да   предлага   включването  в  дневния   ред   на   заседанията   на Общинския съвет разглеждането на всички въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3.  да  участва  в  обсъждането  и  решаването  на  всички въпроси от компетентността на съвета;

4.  да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.

            (2) Държавните органи, общинската администрация, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

  Чл.12. (1) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

    (2) /Изменена – Решение № 110 от 25.06.2012 г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

            (3) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общинският съветник е заемал длъжността  председател на общинския съвет се признава за трудов стаж.

    (4) Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник се формира от базово възнаграждение и допълнително възнаграждение, както следва:

            1. Базовото възнаграждение на общинския съветник е в размер на ½ минималната работна заплата за страната;

2. Допълнителното възнаграждение се определя въз основа на участието на общинския съветник на заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии и за едно заседание е в размер на дневната ставка, изчислена на база СБРЗ в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

            (5) Общинският съветник не получава допълнително възнаграждение  ако отсъства от заседание на общинския съвет и постоянна комисия и  базовото му възнаграждение се намалява с 40 лв. за отсъствие, с изключение на случаите,  свързани със заболяване.

(6) Пътните  и  други  разноски,  направени  от  общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

  (7) /Нова – Решение № 156 от 06.11.2012 г./ Текущите месечни възнаграждения, които всеки общински съветник получава, се изплащат до тридесето число на следващия месец.

 (8) /Нова  – Решение № 156 от 06.11.2012 г./ При изпълнение на своите правомощия общинските съветници ползват материално-техническата база на Общински съвет – Трявна, със съдействието на общинската администрация.

            Чл. 13. Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемане на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.

            Чл. 14. Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

            Чл. 15. (1) Общинският съветник е длъжен:

1.          да     присъства     на    заседанията   на  Общинския   съвет   и  на постоянните комисии, в които е избран, и да участва в  решаването на разглежданите въпроси;

2. да   поддържа   връзки   с   избирателите   и  да  ги  информира за дейността и решенията на Общинския съвет;

            (2)  При неизпълнение на задълженията по ал. 1 т. 1 общинският съветник не получава възнаграждение.

Чл. 16. Общинският  съветник  не  може  да участва  при  вземане на решения, когато се отнася до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

 

РАЗДЕЛ III. ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 17. (1) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

(2) Общинският съвет може да избира един заместник председател на съвета. Той се избира с явно гласуване. За избран се счита кандидата, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

(3) Правомощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1.       подаване на оставка;

2.       трайна   невъзможност    или    системно    неизпълнение    на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на Общинския съвет, взето по реда на ал. 1.

    3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

            (4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя,  при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник председателя, ако има избран такъв или от избран съветник.

            Чл. 18. (1)  Председателят на съвета:

1.       свиква съвета на заседание;

2.       ръководи подготовката на заседанието на съвета;

3.       ръководи заседанията на съвета;

4.       осигурява реда в заседателната зала;

5.       оповестява   пред   Общинския   съвет   постъпилите   проекти  за наредби, инструкции и други проекти и предложения и решения.

6.       координира работата на постоянните комисии;

7.       подпомага съветниците в тяхната дейност;

8.       удостоверява с подписа си приетите от Общинския съвет актове;

            9.  уведомява    представителите   на    местните    информационни

средства за предстоящите заседания на Общинския съвет;

10.    представлява съвета пред външни лица и организации.

(2) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината, чрез местните медии, сайта на община Трявна и сайта на Общински съвет.

            Чл. 19.(1) /Изменена – Решение № 110 от 25.06.2012 г./ Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да бъде по-голям от 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

 (3)  Председателят на общинския съвет има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

 

РАЗДЕЛ IV.  ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл. 20. (1) Общинските съветници могат да се организират в групи от съветници според политическата си ориентация или друга програмна основа.

 (2) Група от съветници могат да образуват най-малко двама общински съветника. Ако броят на членовете в една група на общински съветници спадне под този минимум, тя преустановява съществуването си.

Чл. 21. (1) Всяка група от съветници представя на председателя на Общинския съвет решението за образуването си със списък на членовете и ръководството си. Решението и списъкът се подписват от всички общински съветници от състава на групата. Ръководството на всяка група от съветници се състои от ръководител на групата и заместник или от председател и съпредседатели. Председателят на Общинския съвет обявява състава и ръководството на групите.

(2) Групите на общинските съветници и промените в техния състав и ръководството се вписват в специален регистър.

Чл. 22. Всеки общински съветник може да членува само в една група. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група в съответствие на разпоредбите на този правилник.

 

РАЗДЕЛ V. ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

            Чл. 23. (1)  При прекратяване  пълномощията на общински съветник на основание чл. 10 ал. 2  от правилника, председателят поканва писмено за следващото заседание на общинския съвет обявеният за избран от общинската избирателна комисия общински съветник.

            (2) При неявяване на новоизбраният общински съветник на заседание на общинския съвет, без да уведоми председателя за причините на отсъствието си,  както и при отказ да положи клетва и подпише клетвен лист, съгласно чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА, отказът се протоколира и председателят връчва препис от протокола на общинската избирателна комисия.

 

РАЗДЕЛ VI.  КОМИСИИ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 24. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

Чл. 25. (1) Постоянните  и временните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат Общинския съвет при подготовка на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

            3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

(2) В  работата  си   постоянните  и  временните  комисии  могат  да привличат външни лица като експерти и консултанти.

            Чл.26. (1) Общинският съвет определя числеността и състава на комисиите и избира с явно гласуване председателя и членовете на всяка комисия с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

            (2) Общинският съвет образува и избира следните постоянни комисии:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие.          

            2.Постоянна комисия по устройство на територията, благоустрояване и екология.

            3. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

4. Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт .

            5. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност,  права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на Общинския съвет.

6. Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие.

7. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – съгласно чл. 25 ал. 2 т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

 (3) При формиране на комисиите се осигурява пропорционално представителство на групите на общинските съветници.

(4) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

Чл. 27. (1) Всяка постоянна и временна комисия се ръководи от председател.

(2) Председателят на всяка постоянна комисия:

1.       организира и ръководи заседанията на комисията;

2. поддържа   връзки   и   координира   дейността   на   комисията   с

останалите постоянни и временни комисии и председателя на Общинския съвет;

            3. поддържа  необходимите   за   дейността  на комисията  контакти с административните служби и бюджетни учреждения към общината;

4. представлява комисията пред външни лица и организации;

5. обсъжда и одобрява заедно с членовете на комисията проблеми, касаещи предмета на дейност на съответната комисия, които чрез председателя на Общински съвет, влизат в годишния план за работа на Общински съвет Трявна.

Чл. 28. Постоянните и временните комисии:

1. могат да образуват подкомисии и работни групи;

2. осъществяват своята дейност на базата на разработен от тях план;

3. могат  да  изготвят  проекти  за  наредби,  правилници  и решения, декларации и обръщения и да ги внасят в Общинския съвет;

4. разглеждат  изготвени  проекти, изготвят  доклади  и предлагат на Общинския съвет тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение;

5.       извършват   проучвания   и   анализи   на   действащите   наредби, инструкции и решения;

6.       разглеждат  доклади, информации  и  отчети  от кмета, заместник кмета и ръководителите на общинските фирми;

7.       правят проверки по изпълнение решенията на Общинския съвет;

8.       разглеждат  доклади,  информации   и обяснения от ръководители на стопански и други организации и ведомства на територията на общината;

9.       правят предложения пред кмета на общината, като представител на изпълнителната власт, за оперативно решаване на разгледани от комисията проблеми;

10.    приемат предложения и препоръки от избирателите, обществени организации, предприятия и служби; след проверки и обсъждане, по своя преценка приемат предложения, препоръки, становища и др., които:   

10.1. внасят за обсъждане и решаване в общинския съвет;

            10.2.  предават на съответните заинтересовани лица и организации.

            Чл. 29. Държавните    органи,    общинската    администрация, стопанските и обществените организации в общината са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

            Чл. 30. /Изменен – Решение № 110 от 25.06.2012 г./  Постоянните и временни комисии се свикват на заседание от нейния председател, от председателя на Общинския съвет или по искане на повече от 1/3 от техните членове.

            Чл. 31. (1) Комисиите заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от техните членове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на комисията, при явно гласуване.

            (2) Решенията на комисиите се протоколират. Протоколът се подписва от председателя на комисията.

            (3) Заседанията на комисиите са открити. Комисията може да реши за определено заседание да бъде закрито. Участниците в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията на закона във връзка с опазването на служебната и държавна тайна, както и до сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

            (4) При обсъждане на проекти в комисията вносителят или негов представител присъства на заседанието и дава необходимите разяснения.

            Чл. 32. (1) Докладчик на комисиите пред Общинския съвет е председателят на комисията или избран от комисията говорител.

            (2) В доклада се отразяват различните становища по проблема и мнозинството, с което е взето решението.

            Чл. 33. Постоянните и временните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите по споразумение, като всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой съдоклад пред Общинския съвет.

            Чл. 34.  (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. Предложение за образуване на временна комисия може да се прави от председателя на Общинския съвет, от постоянна комисия или от група общински съветници.

            (2) Задачите, числеността, съставът и срокът за дейността на временните комисии се определят от Общинския съвет.

            (3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за работата на временните комисии.

            Чл. 35. При възникване на спорни ситуации се свиква от председателя на Общинския съвет консултативен съвет в състав:

-          председателят  на Общинския  съвет,  ръководителите на групите съветници, кмета на общината и нечленуващите в групи общински съветници.

Консултативният съвет може да привлича за заседанията и експерти.

 

РАЗДЕЛ VII.  ЗАСЕДАНИЯ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 36. (1) /Изм. – Решение № 155 от 06.11.2012 г./  Общинският съвет се свиква на заседание през последната десетдневка на всеки месец.                

(2) При необходимост председателят на Общинския съвет може да свиква заседания по предварително обявен дневен ред, извън периода посочен в алинея 1.

(3) Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината общински съветници.

(4) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

            (5) Решенията на Общинския съвет по чл. 21 ал. 1 т. 1 ,2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21 а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а именно:

            1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

            2.одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава  председателя на Общинския съвет;

            4. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

5. определя размера на местните такси;

6. приема   решение  за  придобиване,  управление  и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата;

            7. Приема решение за създаване, преобразуване и прекратяване на

търговските дружества с общинско имущество и избира представители на общината  в техните органи;

            8.приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или  емитиране на общински ценни книжа, и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

            9.създава кметства при условия и по ред, определени със  закон;

            10. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

            11. приема  решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

            12. приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

             (6) Решенията по чл. 21 ал. 1 т. 6, 7, 8,  9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола на заседанието, а именно:

            1. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

2. определя размера на местните такси;

            3. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

            4. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представители на общината в техните органи;

            5. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа, и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

            6. приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

            7. приема решения за участие на общината в сдружение на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях.

            Чл. 37. (1) Общинският съвет се свиква на заседание с точно указани дата, час, зала и проект за дневен ред от неговия председател:

1.       по негова инициатива;

2.       по  писмено  искане  с положени подписи на повече от една трета от общинските съветници;

3.       по писмено искане с положени подписи на повече от една пета от избирателите;

4.       по искане на областния управител.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на Общинския съвет  свиква заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок,  ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от свикването.

            (3) Председателят на Общинския съвет уведомява представителите на местните информационни средства и ги запознава с проекта за дневен ред.

            (4) След консултация с ръководителите на групите на общинските съветници и председателите на постоянните комисии, председателят може да отложи мотивирано заседанието.

            Чл. 38. Предварителните материали за заседанията на общинския съвет и неговите постоянни комисии се връчват на общинските съветници и на лицата със съвещателен глас не по-късно от три дни преди датата на заседанието, на посочен от тях адрес.

            Чл. 39. (1) Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

            (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

            (3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и срок, определени в този правилник.

            (4) /Нова – Решение № 157 от 06.11.2012 г./ При безредие и шум в залата, председателят въдворява ред и може да разпореди отстраняването на отделни граждани, както да прекъсне заседанието за определено време.

Чл.39А /Нов – Решение № 158 от 06.11.2012 г./ (1) Заседанията могат да бъдат закрити, когато важни общински интереси налагат това.

(2) Предложение за закрито заседание могат да направят председателя на Общинския съвет, общинските съветници или кметът.

(3) Мотивите на вносителя на предложението се обсъждат от Общинския съвет и се гласува заседанието да бъде закрито.

(4) Обсъждането и протокола от закритото заседание са конфиденциална информация и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.

(5) Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично по общия ред.

Чл.39Б /Нов – Решение № 159 от 06.11.2012 г./ Откритите заседания на Общински съвет -Трявна могат да бъдат записвани, предавани пряко или излъчвани чрез репортажи по средства за масово осведомяване.

           Чл. 40. На всяко заседание на Общинския съвет присъства технически секретар от общинската администрация. Той проверява присъствието на общинските съветници в заседателната зала и броя на гласовете при гласуване.

           

РАЗДЕЛ VIII. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

            Чл. 41. (1) Председателят открива заседанието на Общинския съвет, ако са налице повече от половината общински съветници.

            (2) Когато се оспори кворума на заседанието от страна на отделен съветник или от група съветници, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата и прекратява заседанието при липса на кворум.

            (3) Проверка на кворума се прави и след всяка почивка. При наличие на кворум,  председателят възобновява заседанието.

            Чл.42. (1) Непосредствено след откриване на заседанието се предлага на обсъждане проекта за дневен ред. Съветниците и лицата, имащи правото на съвещателен глас в Общинския съвет могат да предложат мотивирано следните изменения и допълнения:

1.       отпадане на точка от дневния ред;

2.       разместване на точките от дневния ред;

3.       в дневния  ред  да  бъдат  включени  допълнителни  точки,  ако до 12.00 часа на деня, предхождащ заседанието, са внесли и мотивирали писмено предложението си.

            (2) По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да бъдат предложени и включени допълнителни точки, без да се спазва процедурата от предходната алинея, ако за предложението гласуват 2/3 от присъстващите общински съветници, но не по-малко от половината от общия брой на всички общински съветници.

            (3) При обсъждане на дневния ред не се допускат изказвания по същество.

            (4) След приключване на разискванията, председателят подлага на гласуване проекта за дневен ред и направените допълнителни предложения, като първо се гласуват допълнително внесените предложения, последвани от предложенията за отпадане на точки от предварителния проект. Накрая се гласуват общо останалите точки от проекта и предложенията за разместване.

            Чл.43. Председателят ръководи заседанието и дава думата на ораторите.

            Чл. 44. (1) Никой участник в заседанието не може да се изкаже, без да му е дадена думата от председателя.

            (2) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.

            (3) Председателят съставя списък на желаещите да се изкажат и определя реда на говорещите, като го съобразява с реда на записванията.

            (4) Кметът и заместник кметът на общината и ръководителите на групите на общинските съветници получават думата веднага, след като я поискат, ако с това не се нарушават други процедурни правила от този правилник.

            Чл. 45. (1) По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

            (2) Процедурни са въпросите, които съдържат предложение за изменение и допълнение на приетия ред за протичане на заседанието, както и такива, с които се възразява срещу конкретно неспазване на приетия ред за водене на заседанието:

1.       за прекратяване на заседанието;

2.       за отлагане на заседанието;

3.       за отлагане на разискванията;

4.       за прекратяване на разискванията.

(3) Процедурните   въпроси   се   поставят   кратко, без   да се засяга същността на главния въпрос.

            (4) Председателят дава думата за едно изказване против процедурното предложение, след което незабавно го подлага на гласуване.

            Чл. 46. Никой не може да направи изказване по същество по един и същ въпрос повече от един път. Всеки изказал се общински съветник има право на едно уточнение /но, не повече от 2 минути/ при възникнали неясноти във връзка с изказването.

            Чл. 47. (1) Общинският съветник има право на реплика – кратко възражение /не повече от 2 минути/ по същество на вече приключилото изказване.

            (2) Репликата се прави веднага след изказването и се допускат най-много две реплики на едно и също изказване, като не се допуска реплика на репликата.

            (3) След направените реплики, изказалият се съветник има право на отговор до 2 минути.

            Чл. 48. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути когато:

1.       в изказване е поименно засегнат;

2.       иска да обясни мотивите на своя отрицателен вот при гласуване

на същото заседание, освен ако гласуването не е тайно.

            (2) за лично обяснение по т. 1 от преходната алинея думата се дава непосредствено преди закриване на заседанието.

            (3) за обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима съветници непосредствено след гласуване на конкретен въпрос по същество.

            Чл. 49. (1) Всеки оратор има право на изказване до 7 минути, ако Общинския съвет не реши друго.

            (2) Ако ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи, му отнема думата.

            Чл. 50. (1) След като списъкът на ораторите е изчерпан и никой участник в заседанието не иска думата, председателят обявява разискванията за приключени.

            (2) Когато е направено предложение за прекратяване или отлагане на разискванията, преди гласуването на предложението, думата се дава на още един участник в заседанието, който не е съгласен с него.

            (3) Предложението за прекратяване се гласува преди предложението за отлагане.

            (4) Ако предложението за прекратяване на разискванията се приеме, но има група или групи от съветници, от които не се е изказал нито един съветник, председателят дава думата на по един техен представител.

            Чл. 51. (1) При шум и безредие, с което се пречи на съвета да заседава, или когато други важни причини налагат това, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

            (2) По искане на група съветници председателят прекъсва заседанието за не повече от 30 минути.

            (3) Общинският съвет може да реши заседанието да бъде отложено по предложение на председателя или на група  на общински съветници.

            Чл. 52. (1) Гласуването е лично. Гласува се за “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва тайно или явно. Докато трае гласуването, думата не се дава.

            (2) Тайното гласуване се извършва чрез бюлетини.

            Чл. 53. (1) Явното гласуване се извършва:

1.чрез вдигане на ръка;

2.поименно.

(2) Поименното  гласуване  става,  като един от секретарите прочита

имената на всички съветници, които отговарят със “за”, “против” и “въздържал се”.

            (3) По предложение на всяка група на общински съветници, Съветът може да реши гласуването да бъде поименно или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разискване.

            Чл. 54. (1) Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. То започва една минута след обявяването му.

            (2) Предложение за отхвърляне се поставя на гласуване най-напред. Предложение за отмяна, изменение или допълнение се поставят на гласуване преди цялостното гласуване на основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

            Чл. 55. (1) Резултатът   от гласуването се обявява от председателя.

            (2) Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът, установен при повторно гласуване, е окончателен.

            Чл. 56. Общинските съветници и кметове нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против общински съветници или против когото и да било, да огласяват данни, отнасящи се до личния живот и да увреждат доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да извършват постъпки, нарушаващи реда на заседанието.

            Чл. 57. По отношение на общинските съветници и кметовете могат да се налагат следните  дисциплинарни наказания:

1.       забележка;

2.       отнемане на думата;

3.       отстраняване от заседанието.

Чл. 58. (1) Забележка се налага от председателя на оратор, отклонил се от предмета на разискванията или просрочил времето за изказване.

            (2) Забележка се налага от председателя на участник, нарушаващ реда на заседанието, както и за участник непоставил мобилния си телефон на безшумен режим.

            Чл. 59. (1) Отнемане на думата се налага от председателя на оратор, след направени две забележки по чл. 58, ал. 1.

            Чл. 60. (1) Отстраняването от заседание се налага от председателя на участник, след направени две забележки по чл. 58, ал. 2 или нарушение на  чл. 56 от този правилник. Отстраняването се извършва от определен за целта квестор.

            (2) По преценка на председателя на Общинския съвет отстраняването може да бъде до следващото гласуване на следващото заседание.

            (3) Отстраненият от заседание съветник не получава възнаграждение за текущото заседание.

 

            РАЗДЕЛ IX. ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

            Чл. 61. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол. В него по хронологичен ред се отразява хода на заседанието и съдържа:

1.       дата и място на заседанието, час на откриването и закриването му и прекъсванията, ако има такива;

2.       броя на присъстващите и поименно на отсъстващите съветници;

3.       присъстващите лица с право на съвещателен глас и представителите на висшестоящите правителствени и държавни органи, ако има такива;

4.       дневния ред в окончателния му вариант, като се посочва кои от точките са включени допълнително и кои от предварителния проект са отпаднали и по чие предложение е станало това;

5. имената и длъжностите на докладчиците по всяка точка от дневния ред;

6. имената на изказалите се и направените от тях предложения, свързани с проекторешението;

7. предложенията за процедурни промени и резултатите от гласуванията по тях;

8. наложените дисциплинарни мерки;

9. взети решения и брой на гласовете “за”, “против” и “въздържал се”, и личните обяснения на отрицателен вот.

(2) Протоколът е документ, удостоверяващ текста на приетите от Общинския съвет решения, и се подписва от председателя на Общинския съвет.

(3) Към протокола се прилагат: внесените проекти за решения, наредби, инструкции или други актове; мотивите за тях, предложенията по тях; окончателния текст на приетите от Общинския съвет актове, както и други материали, свързани със заседанието, дори и да не са четени на заседанието.

Чл. 62.  Общинските съветници имат право в седем дневен срок от деня на заседанието да се запознаят с протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава на следващото заседание.

Чл. 63. Протоколът се съставя въз основа на аудио запис от заседанието.

            Чл. 64. Преписи от приетите решения, наредби, правилници и др. се предават на кмета и другите заинтересувани лица и организации. С текста на приетите решения се запознават местните средства за масова информация.

 

РАЗДЕЛ X. ВНАСЯНЕ,  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

 

Чл. 65. (1) Проекти за решения, наредби, инструкции и други актове на Общинския съвет могат да внасят:

1.       постоянните комисии;

2.       общински съветници;

3.       групите на общински съветници;

4.       кметът, заместник кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината;

5.       ръководителите на общински фирми;

6.       ръководителите на държавните ведомства и учреждения на територията на общината.

(2) Проектите,  заедно с мотивите се отправят до председателя на Общинския съвет и се регистрират от техническия секретар на Общинския съвет.

            Чл. 66. (1) Председателят на Общинския съвет, след консултации с председателите на постоянните комисии, в седемдневен срок, определя коя комисия ще бъде водеща за всеки проект.

            (2) Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за спазване на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на Общинския съвет.

            Чл. 67. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите и депозират при техническия секретар на съвета доклади по тях не по-късно от 14 дни от получаването на разпределението.

            (2) По предложение на съответните комисии срокът по ал. 1 може да бъде удължен.

            (3) След приключване на обсъждането на проектите в комисиите, те се включват от председателя в дневния ред не по-късно от следващото заседание.

            (4) Постоянната комисия може да реши да върне проекта на вносителя заедно с мотивите за връщането му.

            Чл. 68. (1) В своите доклади комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта. Те правят мотивирано предложение до съвета да го приеме така, както е внесен, да го приеме с изменения и допълнения или да го отхвърли.

            (2) Когато са внесени два или повече проекта по един и същ предмет, водещата комисия изработва общ проект, който внася от свое име за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

            (3) Когато отделният вносител по ал. 2 не е съгласен с общия проект, той прави свой доклад пред Общинския съвет.

            Чл. 69. (1) Проектът се разглежда, след като Общинският съвет изслушва доклада на вносителя и доклада на съответните постоянни комисии.

            (2) Вносителят може да не прави доклад, за което трябва да уведоми председателя на Общинския съвет.

            (3) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по отделни текстове, които представят на председателя до началото на заседанието.

            Чл. 70. Общинският съвет определя за всеки конкретен проект процедурата, по която той ще се приема /текст по текст, по глави, раздели, изцяло и прочие/, като комисията – вносител препоръчва конкретна процедура.

            Чл. 71. (1) Общинският съвет може да върне с решение проекта за допълнително обсъждане от съответна постоянна комисия.

            (2) Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание, ако съветът не реши друго.

            Чл. 72. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането му в заседание на Общинския съвет, а след това само с негово съгласие.

 

            РАЗДЕЛ XI. КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

            Чл. 73. (1) Гражданите на общината, в изпълнение на правата си по чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА, могат да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

            (2) Питанията, становищата и предложенията /писмени или устни/ трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация за изясняване на проблема.

            (3) Питанията се предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма най-късно 48 часа преди началото на заседанието. Председателят запознава кмета, заместник кмета с тях.

            (4) Питанията, становищата и предложенията могат да се направят и устно на текущото заседание на Общинския съвет.

1.       на питането може да се отговори устно на същото заседание или писмено на следващото заседание;

2.       становищата и предложенията се обсъждат на същата сесия, ако касаят точки от текущия дневен ред, а ако са извън него се вписват в протокола и се подлагат на обсъждане в съответната постоянна комисия. Ако тя го одобри влизат в дневния ред на следващата сесия като направилия предложението гражданин или група граждани се информира писмено.

            Чл. 74. (1) Общинският съветник, в изпълнение на правомощията си по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, може да отправя питания до кмета и заместник кмета на общината, а също и до кметовете на кметства и кметски наместници на територията на общината.

            (2) Въпросите трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема.

            (3) Питанията се предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма най-късно 48 часа преди началото на заседанието. Председателят запознава кмета, заместник кмета на общината, кмета на кметство или кметски наместник до когото е отправено питането.

            (4) Питания може да се зададат и устно на текущо заседание. На питането кмета отговаря устно или писмено на следващото заседание.

            Чл. 75. Точка питания влиза в дневния ред на всяко заседание на Общинския съвет, без това да се упоменава изрично в проекта за дневен ред. Председателят дава думата за питания след изчерпване на останалите точки от дневния ред.

            Чл. 76. Питането се снема от дневния ред, когато съветникът, който го е направил, отсъства от заседанието или ако същият е оттеглил питането си с писмено искане до началото на заседанието.

            Чл. 77. След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките на 3 минути.

            Чл.78. (1) Кметът, заместник кметът на общината, кметът на кметство или кметският наместник до когото е направено питането, дава лично устен отговор.

            (2) След отговора на питането общинският съветник, който го е направил има право да зададе уточняващи въпроси.

            (3) По отговора на питането не се провеждат разисквания, освен ако Общинският съвет не реши друго.

            (4) Последен има право на реплика общинският съветник, направил питането.

            Чл.79. Когато се получи писмен отговор на питането, председателят съобщава за това на следващото заседание на Общинския съвет на общинския съветник, който го е направил. Общинският съветник, получил писмен отговор, може да поиска устен отговор.

            Чл. 80. Под ръководството на председателя на Общинския съвет се извършва картотекиране на взетите от Общинския съвет решения по срокове и отговорници.

 

ГЛАВА III  – /Нова – Решение № 161 от 06.11.2012 г./           

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА             АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.81(1) Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общински съвет-Трявна и се отчита за това пред общинския съвет два пъти годишно, след всяко шестмесечие.

(2) Кметът изпраща на Общински съвет - Трявна, чрез Председателя, преписи (копия) от актовете, издадени от него в изпълнение на решения на общинския съвет, в тридневен срок от издаването или подписването им.

Чл.82 (1) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината за съхраняване копията на актовете на Общински съвет - Трявна от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време, чрез служителят в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общински съвет -Трявна, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Чл.83 Секретарят на общината следи за  обнародването на актовете на общинския съвет и за довеждането им до знанието на населението.

Чл.84 Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1.Осигурява деловодното обслужване на ОбС-Трявна и неговите комисии;

2.Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседание на ОбС-Трявна и неговите комисии;

3.Осигурява воденето на протоколите и на присъствената книга от заседанията на ОбС-Трявна;

4.Осигурява отчитането на резултатите от явните гласувания;

5.Изпълнява и други функции, възложени му от Председателя на ОбС-Трявна.     

Чл.85(1)Назначените от Кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общински съвет -Трявна чрез Кмета на общината.  

Чл.86 (1) Кметските наместници:

  1.Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

  2.Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

  3.Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;     

  4.Предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

  5.Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;        

  6.Отговарят за спазването на наредбите на Общински съвет-Трявна на територията на населеното място;

  7. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на Общински съвет -Трявна или неговите комисии.        

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със Закон, друг нормативен акт или със заповед на Кмета на общината.

 

 

 

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 1. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от  ЗМСМА и може да се променя с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници по предложение на един съветник или  група общински съветници.

            § 2. Настоящият правилник е приет с Решение № 3 от 20.12. 2011 г. и влиза в сила от момента на приемането му.

  § 3. /Нов – Решение № 160 от 06.11.2012 г./ Общинският съвет приема тълкувателни решения по отделни текстове на този правилник, които предизвикват различно тълкуване в процеса на прилагането им.

  § 4. /Нов – Решение № 160 от 06.11.2012 г./ Общинският съвет може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТРЯВНА:

 

                                                                              / Д-Р  НЕЛИ ЦАНЕВА /

 

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало